دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/10/2012 amfiteatr [pl] amfiteatr تلفظ 0 رأی
03/10/2012 nakarmić [pl] nakarmić تلفظ 0 رأی
03/10/2012 dowiadywać się [pl] dowiadywać się تلفظ 0 رأی
03/10/2012 obrady [pl] obrady تلفظ 0 رأی
03/10/2012 rufa [pl] rufa تلفظ 0 رأی
03/10/2012 wydrukować [pl] wydrukować تلفظ 0 رأی
03/10/2012 obłąkany [pl] obłąkany تلفظ 0 رأی
03/10/2012 wylądować [pl] wylądować تلفظ 0 رأی
03/10/2012 zniechęcać [pl] zniechęcać تلفظ 0 رأی
03/10/2012 profesja [pl] profesja تلفظ 0 رأی
03/10/2012 dreszcz [pl] dreszcz تلفظ 0 رأی
03/10/2012 twór [pl] twór تلفظ 0 رأی
03/10/2012 analfabeta [pl] analfabeta تلفظ 0 رأی
03/10/2012 Daleki Wschód [pl] Daleki Wschód تلفظ 0 رأی
03/10/2012 za pośrednictwem [pl] za pośrednictwem تلفظ 0 رأی
03/10/2012 wymówka [pl] wymówka تلفظ 0 رأی
03/10/2012 rubel [pl] rubel تلفظ 0 رأی
03/10/2012 spinka [pl] spinka تلفظ 0 رأی
03/10/2012 arytmetyczny [pl] arytmetyczny تلفظ 0 رأی
03/10/2012 dogodny [pl] dogodny تلفظ 0 رأی
03/10/2012 przeszukiwać [pl] przeszukiwać تلفظ 0 رأی
03/10/2012 olimpiada [pl] olimpiada تلفظ 0 رأی
03/10/2012 respekt [pl] respekt تلفظ 0 رأی
03/10/2012 Misa [pl] Misa تلفظ 0 رأی
03/10/2012 ogier [pl] ogier تلفظ 0 رأی
03/10/2012 organizator [pl] organizator تلفظ 0 رأی
03/10/2012 kaktus [pl] kaktus تلفظ 0 رأی
03/10/2012 bujać [pl] bujać تلفظ 0 رأی
03/10/2012 wpłynąć [pl] wpłynąć تلفظ 0 رأی
03/10/2012 dal [pl] dal تلفظ 0 رأی