دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/04/2011 Napperby [en] Napperby تلفظ -1 رأی
23/04/2011 Seese [en] Seese تلفظ -1 رأی
23/04/2011 vivacom [en] vivacom تلفظ 0 رأی
23/04/2011 William Saletan [en] William Saletan تلفظ 0 رأی
23/04/2011 Sweyn Forkbeard [en] Sweyn Forkbeard تلفظ 0 رأی
23/04/2011 Daintree [en] Daintree تلفظ 0 رأی
23/04/2011 quadrat [en] quadrat تلفظ 0 رأی
23/04/2011 Chalcot [en] Chalcot تلفظ -1 رأی
23/04/2011 Straubing [en] Straubing تلفظ -1 رأی
23/04/2011 yilgarn [en] yilgarn تلفظ 0 رأی
23/04/2011 Idony [en] Idony تلفظ -1 رأی
23/04/2011 Margery Corbett Ashby [en] Margery Corbett Ashby تلفظ 0 رأی
23/04/2011 Dimbulah [en] Dimbulah تلفظ -1 رأی
23/04/2011 ceramifiable [en] ceramifiable تلفظ -1 رأی
23/04/2011 Wickepin [en] Wickepin تلفظ -1 رأی
23/04/2011 Waindell [en] Waindell تلفظ 0 رأی
23/04/2011 Cystisis [en] Cystisis تلفظ -1 رأی
23/04/2011 gal [en] gal تلفظ 0 رأی
14/04/2011 solyss [en] solyss تلفظ 0 رأی
14/04/2011 Stubbo [en] Stubbo تلفظ 0 رأی
14/04/2011 Tonderburine [en] Tonderburine تلفظ -1 رأی
14/04/2011 Tooraweenah [en] Tooraweenah تلفظ -1 رأی
14/04/2011 Wallerawang [en] Wallerawang تلفظ -1 رأی
14/04/2011 Toogoolawah [en] Toogoolawah تلفظ -1 رأی
14/04/2011 hawt [en] hawt تلفظ -1 رأی
10/04/2011 Zienia Merton [en] Zienia Merton تلفظ 0 رأی
10/04/2011 squeamishly [en] squeamishly تلفظ 0 رأی
06/04/2011 Terry Byrne [en] Terry Byrne تلفظ 0 رأی
06/04/2011 CIS [en] CIS تلفظ -1 رأی
06/04/2011 Daniel Breazale [en] Daniel Breazale تلفظ 0 رأی