دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/04/2012 fatigando [es] fatigando تلفظ 0 رأی
16/04/2012 concediendo [es] concediendo تلفظ 0 رأی
16/04/2012 evaluador [es] evaluador تلفظ 0 رأی
16/04/2012 San Salvador de Jujuy [es] San Salvador de Jujuy تلفظ 0 رأی
16/04/2012 arbitrado [es] arbitrado تلفظ 0 رأی
16/04/2012 juzgarse [es] juzgarse تلفظ 0 رأی
16/04/2012 chocolatina [es] chocolatina تلفظ 0 رأی
16/04/2012 cigarrería [es] cigarrería تلفظ 0 رأی
16/04/2012 churrero [es] churrero تلفظ 0 رأی
16/04/2012 currusco [es] currusco تلفظ 0 رأی
16/04/2012 circunciso [es] circunciso تلفظ 0 رأی
16/04/2012 cimbel [es] cimbel تلفظ 0 رأی
16/04/2012 chollazo [es] chollazo تلفظ 0 رأی
16/04/2012 cinabrio [es] cinabrio تلفظ 0 رأی
16/04/2012 cincelada [es] cincelada تلفظ 0 رأی
16/04/2012 cinturilla [es] cinturilla تلفظ 0 رأی
16/04/2012 yedra [es] yedra تلفظ 0 رأی
16/04/2012 arras [es] arras تلفظ 1 رأی
16/04/2012 labiodental [es] labiodental تلفظ 0 رأی
16/04/2012 balompédica [es] balompédica تلفظ 0 رأی
16/04/2012 geomática [es] geomática تلفظ 0 رأی
16/04/2012 zampuzar [es] zampuzar تلفظ 0 رأی
16/04/2012 bordado [es] bordado تلفظ 0 رأی
16/04/2012 férula [es] férula تلفظ 0 رأی
16/04/2012 gonococo [es] gonococo تلفظ 0 رأی
16/04/2012 geométrica [es] geométrica تلفظ 0 رأی
16/04/2012 engranajes [es] engranajes تلفظ 0 رأی
16/04/2012 meningococo [es] meningococo تلفظ 0 رأی
16/04/2012 deshilado [es] deshilado تلفظ 0 رأی
16/04/2012 borrelia [es] borrelia تلفظ 0 رأی