دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/02/2015 Alzacuellos [es] Alzacuellos تلفظ 0 رأی
16/01/2014 francmasonería [es] francmasonería تلفظ 0 رأی
13/11/2013 Juan Guillermo Cuadrado [es] Juan Guillermo Cuadrado تلفظ 0 رأی
13/11/2013 sumergiendo [es] sumergiendo تلفظ 0 رأی
13/11/2013 recirculan [es] recirculan تلفظ 0 رأی
13/11/2013 plan de ahorro [es] plan de ahorro تلفظ 0 رأی
13/11/2013 Juan Alfaro [es] Juan Alfaro تلفظ 0 رأی
13/11/2013 corretea [es] corretea تلفظ 0 رأی
08/11/2013 Ginés de Mafra [es] Ginés de Mafra تلفظ 0 رأی
05/11/2013 compañía aérea [es] compañía aérea تلفظ 0 رأی
05/11/2013 espacio aéreo [es] espacio aéreo تلفظ 0 رأی
05/11/2013 Glucofilia [es] Glucofilia تلفظ 0 رأی
13/11/2012 atribuyendo [es] atribuyendo تلفظ 0 رأی
16/04/2012 acechado [es] acechado تلفظ 0 رأی
16/04/2012 Yacimientos Petrolíferos Fiscales [es] Yacimientos Petrolíferos Fiscales تلفظ 0 رأی
16/04/2012 cansando [es] cansando تلفظ 0 رأی
16/04/2012 emboquillado [es] emboquillado تلفظ 0 رأی
16/04/2012 doctorando [es] doctorando تلفظ 0 رأی
16/04/2012 chulazo [es] chulazo تلفظ 0 رأی
16/04/2012 solicitando [es] solicitando تلفظ 0 رأی
16/04/2012 tanteado [es] tanteado تلفظ 0 رأی
16/04/2012 tanteando [es] tanteando تلفظ 0 رأی
16/04/2012 ensayado [es] ensayado تلفظ 0 رأی
16/04/2012 justificado [es] justificado تلفظ 0 رأی
16/04/2012 justificador [es] justificador تلفظ 0 رأی
16/04/2012 ajusticiando [es] ajusticiando تلفظ 0 رأی
16/04/2012 ajusticiado [es] ajusticiado تلفظ 0 رأی
16/04/2012 escarbadientes [es] escarbadientes تلفظ 0 رأی
16/04/2012 propuso [es] propuso تلفظ 0 رأی
16/04/2012 re [es] re تلفظ 0 رأی