دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/11/2010 polinizar [pt] polinizar تلفظ 0 رأی
09/11/2010 arquipriorado [pt] arquipriorado تلفظ 0 رأی
09/11/2010 arquiducado [pt] arquiducado تلفظ 0 رأی
09/11/2010 arquiepiscopado [pt] arquiepiscopado تلفظ 0 رأی
09/11/2010 apoldrado [pt] apoldrado تلفظ 0 رأی
09/11/2010 poldros [pt] poldros تلفظ 0 رأی
09/11/2010 arquiprior [pt] arquiprior تلفظ 0 رأی
09/11/2010 proletários [pt] proletários تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2010 quartado [pt] quartado تلفظ 0 رأی
09/11/2010 sobrecabado [pt] sobrecabado تلفظ 0 رأی
09/11/2010 superovariado [pt] superovariado تلفظ 0 رأی
09/11/2010 vagínulas [pt] vagínulas تلفظ 0 رأی
09/11/2010 albuminado [pt] albuminado تلفظ 0 رأی
09/11/2010 inseticídio [pt] inseticídio تلفظ 0 رأی
09/11/2010 alamares [pt] alamares تلفظ 0 رأی
09/11/2010 portugalizar [pt] portugalizar تلفظ 0 رأی
09/11/2010 alamarado [pt] alamarado تلفظ 0 رأی
09/11/2010 ajoanetado [pt] ajoanetado تلفظ 0 رأی
09/11/2010 protocolizar [pt] protocolizar تلفظ 0 رأی
09/11/2010 apoldrada [pt] apoldrada تلفظ 0 رأی
09/11/2010 cloaqueiro [pt] cloaqueiro تلفظ 0 رأی
09/11/2010 chibarreiro [pt] chibarreiro تلفظ 0 رأی
09/11/2010 chazeiro [pt] chazeiro تلفظ 0 رأی
09/11/2010 botequineiro [pt] botequineiro تلفظ 0 رأی
09/11/2010 argueireiro [pt] argueireiro تلفظ 0 رأی
09/11/2010 magnicídio [pt] magnicídio تلفظ 0 رأی
09/11/2010 conjugicídio [pt] conjugicídio تلفظ 0 رأی
09/11/2010 filicídio [pt] filicídio تلفظ 0 رأی
09/11/2010 animalicídio [pt] animalicídio تلفظ 0 رأی
09/11/2010 etnocídio [pt] etnocídio تلفظ 0 رأی