دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/12/2010 filodoxia [pt] filodoxia تلفظ 0 رأی
25/12/2010 filodoce [pt] filodoce تلفظ 0 رأی
25/12/2010 filódio [pt] filódio تلفظ 0 رأی
25/12/2010 filocrata [pt] filocrata تلفظ 0 رأی
25/12/2010 filocitase [pt] filocitase تلفظ 0 رأی
25/12/2010 filodina [pt] filodina تلفظ 0 رأی
25/12/2010 filodérmico [pt] filodérmico تلفظ 0 رأی
25/12/2010 filode [pt] filode تلفظ 0 رأی
25/12/2010 filodinídeo [pt] filodinídeo تلفظ 0 رأی
25/12/2010 Página Inicial [pt] Página Inicial تلفظ 1 رأی
25/12/2010 Língua Nǀu [pt] Língua Nǀu تلفظ 0 رأی
25/12/2010 vi [pt] vi تلفظ 0 رأی
22/11/2010 Rifaina [pt] Rifaina تلفظ 0 رأی
22/11/2010 Paty do Alferes [pt] Paty do Alferes تلفظ 0 رأی
22/11/2010 Dulce Quental [pt] Dulce Quental تلفظ 0 رأی
19/11/2010 blazer [pt] blazer تلفظ 1 رأی
19/11/2010 constitucionalissimamente [pt] constitucionalissimamente تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/11/2010 galação [pt] galação تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/11/2010 fungação [pt] fungação تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/11/2010 esporulação [pt] esporulação تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/11/2010 devassação [pt] devassação تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/11/2010 devassamento [pt] devassamento تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/11/2010 enterração [pt] enterração تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/11/2010 confortação [pt] confortação تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/11/2010 arrendação [pt] arrendação تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/11/2010 apartação [pt] apartação تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/11/2010 herborização [pt] herborização تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/11/2010 espermatizar [pt] espermatizar تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/11/2010 culpabilizar [pt] culpabilizar تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
19/11/2010 escravizar [pt] escravizar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ