دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/11/2010 regicídio [pt] regicídio تلفظ 0 رأی
09/11/2010 desatarraxar [pt] desatarraxar تلفظ 0 رأی
09/11/2010 esgazear [pt] esgazear تلفظ 0 رأی
09/11/2010 brumas [pt] brumas تلفظ 0 رأی
09/11/2010 esgrimideiro [pt] esgrimideiro تلفظ 0 رأی
09/11/2010 esgrimidor [pt] esgrimidor تلفظ 0 رأی
09/11/2010 aguilhoado [pt] aguilhoado تلفظ 0 رأی
09/11/2010 Cabildo [pt] Cabildo تلفظ 1 رأی
06/11/2010 Bébé [pt] Bébé تلفظ -1 رأی
06/11/2010 SciELO [pt] SciELO تلفظ 0 رأی
06/11/2010 Bento XVI [pt] Bento XVI تلفظ 0 رأی
06/11/2010 João Paulo II [pt] João Paulo II تلفظ 0 رأی
06/11/2010 João Paulo I [pt] João Paulo I تلفظ 0 رأی
06/11/2010 Paulo VI [pt] Paulo VI تلفظ 0 رأی
06/11/2010 bom senso [pt] bom senso تلفظ 0 رأی
05/11/2010 Capitu [pt] Capitu تلفظ 0 رأی
05/11/2010 Diadorim [pt] Diadorim تلفظ 0 رأی
05/11/2010 Augusto Matraga [pt] Augusto Matraga تلفظ 0 رأی
05/11/2010 Sarapalha [pt] Sarapalha تلفظ 0 رأی
05/11/2010 punção aspirativa [pt] punção aspirativa تلفظ 0 رأی
05/11/2010 punção lombar [pt] punção lombar تلفظ 0 رأی
05/11/2010 pulsação arterial [pt] pulsação arterial تلفظ 0 رأی
05/11/2010 perfil lipídico [pt] perfil lipídico تلفظ 0 رأی
05/11/2010 glicosúria [pt] glicosúria تلفظ 0 رأی
05/11/2010 escore de bishop [pt] escore de bishop تلفظ 0 رأی
05/11/2010 eletronistagmografia [pt] eletronistagmografia تلفظ 0 رأی
05/11/2010 doppler de carótidas [pt] doppler de carótidas تلفظ 0 رأی
05/11/2010 coagulograma [pt] coagulograma تلفظ 0 رأی
05/11/2010 análise molecular [pt] análise molecular تلفظ 0 رأی
05/11/2010 anuscopia [pt] anuscopia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ