دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/08/2013 allergologue [fr] allergologue تلفظ 0 رأی
06/08/2013 antivénéneux [fr] antivénéneux تلفظ 0 رأی
06/08/2013 arthroscopie [fr] arthroscopie تلفظ 0 رأی
06/08/2013 astreignant [fr] astreignant تلفظ 0 رأی
06/08/2013 manquera [fr] manquera تلفظ 1 رأی
06/08/2013 assiégeant [fr] assiégeant تلفظ 0 رأی
06/08/2013 astreinte [fr] astreinte تلفظ 0 رأی
03/08/2013 aromathérapie [fr] aromathérapie تلفظ 0 رأی
03/08/2013 arrière-gorge [fr] arrière-gorge تلفظ 1 رأی
03/08/2013 audioconférence [fr] audioconférence تلفظ 0 رأی
03/08/2013 arrière-grand-père [fr] arrière-grand-père تلفظ 1 رأی
03/08/2013 autarcie [fr] autarcie تلفظ 0 رأی
03/08/2013 avant-veille [fr] avant-veille تلفظ 1 رأی
03/08/2013 épanouisse [fr] épanouisse تلفظ 0 رأی
03/08/2013 autosubsistance [fr] autosubsistance تلفظ 0 رأی
02/08/2013 l'intérieur [fr] l'intérieur تلفظ 1 رأی
02/08/2013 métaphysiciens [fr] métaphysiciens تلفظ 0 رأی
02/08/2013 préconisait [fr] préconisait تلفظ 0 رأی
02/08/2013 reprennent [fr] reprennent تلفظ 0 رأی
02/08/2013 des industries [fr] des industries تلفظ 0 رأی
02/08/2013 inflammatoire [fr] inflammatoire تلفظ 0 رأی
02/08/2013 amniotique [fr] amniotique تلفظ 0 رأی
02/08/2013 d'ostéopathie [fr] d'ostéopathie تلفظ 0 رأی
02/08/2013 brièveté [fr] brièveté تلفظ 0 رأی
02/08/2013 bénins [fr] bénins تلفظ 0 رأی
02/08/2013 analeptique [fr] analeptique تلفظ 0 رأی
02/08/2013 enthousiasmes [fr] enthousiasmes تلفظ 0 رأی
02/08/2013 musculosquelettique [fr] musculosquelettique تلفظ 0 رأی
02/08/2013 l'allaitement [fr] l'allaitement تلفظ 0 رأی
02/08/2013 antidiphtérique [fr] antidiphtérique تلفظ 0 رأی