دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/11/2013 allions-nous [fr] allions-nous تلفظ 0 رأی
26/11/2013 alliez-vous [fr] alliez-vous تلفظ 0 رأی
26/11/2013 s'associent [fr] s'associent تلفظ 0 رأی
26/11/2013 associez-vous [fr] associez-vous تلفظ 0 رأی
26/11/2013 une douche [fr] une douche تلفظ 0 رأی
26/11/2013 s'associant [fr] s'associant تلفظ 0 رأی
26/11/2013 s'être [fr] s'être تلفظ 0 رأی
26/11/2013 m'associe [fr] m'associe تلفظ 0 رأی
26/11/2013 t'associes [fr] t'associes تلفظ 0 رأی
26/11/2013 m'associais [fr] m'associais تلفظ 0 رأی
26/11/2013 t'associas [fr] t'associas تلفظ 0 رأی
26/11/2013 m'associai [fr] m'associai تلفظ 0 رأی
26/11/2013 s'associe [fr] s'associe تلفظ 0 رأی
26/11/2013 s'associa [fr] s'associa تلفظ 0 رأی
26/11/2013 tondre la pelouse [fr] tondre la pelouse تلفظ 1 رأی
26/11/2013 t'associais [fr] t'associais تلفظ 0 رأی
26/11/2013 s'associait [fr] s'associait تلفظ 0 رأی
26/11/2013 m'associerai [fr] m'associerai تلفظ 0 رأی
26/11/2013 t'associeras [fr] t'associeras تلفظ 0 رأی
26/11/2013 s'associera [fr] s'associera تلفظ 0 رأی
26/11/2013 s'associeront [fr] s'associeront تلفظ 0 رأی
26/11/2013 m'étais [fr] m'étais تلفظ 0 رأی
26/11/2013 t'étais [fr] t'étais تلفظ 0 رأی
26/11/2013 s'étaient [fr] s'étaient تلفظ 0 رأی
26/11/2013 m'associasse [fr] m'associasse تلفظ 0 رأی
26/11/2013 t'associasses [fr] t'associasses تلفظ 0 رأی
26/11/2013 s'associât [fr] s'associât تلفظ 0 رأی
26/11/2013 s'associassent [fr] s'associassent تلفظ 0 رأی
26/11/2013 m'associerais [fr] m'associerais تلفظ 0 رأی
26/11/2013 t'associerais [fr] t'associerais تلفظ 0 رأی