دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/11/2013 Mars [fr] Mars تلفظ 1 رأی
26/11/2013 Aix [fr] Aix تلفظ 0 رأی
26/11/2013 j'associai [fr] j'associai تلفظ 0 رأی
26/11/2013 s'allie [fr] s'allie تلفظ 0 رأی
26/11/2013 m'allie [fr] m'allie تلفظ 0 رأی
26/11/2013 s'alliant [fr] s'alliant تلفظ 0 رأی
26/11/2013 t'allies [fr] t'allies تلفظ 0 رأی
26/11/2013 s'allient [fr] s'allient تلفظ 0 رأی
26/11/2013 m'alliai [fr] m'alliai تلفظ 0 رأی
26/11/2013 t'allias [fr] t'allias تلفظ 0 رأی
26/11/2013 s'allia [fr] s'allia تلفظ 0 رأی
26/11/2013 alsaciens [fr] alsaciens تلفظ 0 رأی
26/11/2013 s'allièrent [fr] s'allièrent تلفظ 0 رأی
26/11/2013 m'alliais [fr] m'alliais تلفظ 0 رأی
26/11/2013 t'alliais [fr] t'alliais تلفظ 0 رأی
26/11/2013 s'alliait [fr] s'alliait تلفظ 0 رأی
26/11/2013 s'alliaient [fr] s'alliaient تلفظ 0 رأی
26/11/2013 m'allierai [fr] m'allierai تلفظ 0 رأی
26/11/2013 t'allieras [fr] t'allieras تلفظ 0 رأی
26/11/2013 s'alliera [fr] s'alliera تلفظ 0 رأی
26/11/2013 s'allieront [fr] s'allieront تلفظ 0 رأی
26/11/2013 m'alliasse [fr] m'alliasse تلفظ 0 رأی
26/11/2013 t'alliasses [fr] t'alliasses تلفظ 0 رأی
26/11/2013 s'alliât [fr] s'alliât تلفظ 0 رأی
26/11/2013 s'alliassent [fr] s'alliassent تلفظ 0 رأی
26/11/2013 m'allierais [fr] m'allierais تلفظ 0 رأی
26/11/2013 t'allierais [fr] t'allierais تلفظ 0 رأی
26/11/2013 s'allierait [fr] s'allierait تلفظ 0 رأی
26/11/2013 s'allieraient [fr] s'allieraient تلفظ 0 رأی
26/11/2013 allie-toi [fr] allie-toi تلفظ 0 رأی