دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/11/2014 bonne continuation [fr] bonne continuation تلفظ 1 رأی
23/11/2014 clavier d'ordinateur [fr] clavier d'ordinateur تلفظ 0 رأی
23/11/2014 attitude volontariste [fr] attitude volontariste تلفظ 0 رأی
23/11/2014 esprit ouvert [fr] esprit ouvert تلفظ 0 رأی
23/11/2014 becquée [fr] becquée تلفظ 0 رأی
26/10/2014 savoureuses [fr] savoureuses تلفظ 0 رأی
18/05/2014 Qu'en dites vous [fr] Qu'en dites vous تلفظ 0 رأی
18/05/2014 commandent [fr] commandent تلفظ 0 رأی
18/05/2014 commences [fr] commences تلفظ 0 رأی
18/05/2014 commencez [fr] commencez تلفظ 0 رأی
18/05/2014 séchées [fr] séchées تلفظ 0 رأی
18/05/2014 sèche-toi [fr] sèche-toi تلفظ 0 رأی
18/05/2014 réagissez [fr] réagissez تلفظ 0 رأی
18/05/2014 apaise [fr] apaise تلفظ 0 رأی
18/05/2014 non gras [fr] non gras تلفظ 0 رأی
18/05/2014 non collant [fr] non collant تلفظ 0 رأی
18/05/2014 guitares [fr] guitares تلفظ 0 رأی
18/05/2014 le renard [fr] le renard تلفظ 0 رأی
18/05/2014 Cabécou du Périgord [fr] Cabécou du Périgord تلفظ 0 رأی
26/11/2013 Monsieur [fr] Monsieur تلفظ 0 رأی
26/11/2013 mille [fr] mille تلفظ 3 رأی
26/11/2013 ville [fr] ville تلفظ -1 رأی
26/11/2013 tranquille [fr] tranquille تلفظ 0 رأی
26/11/2013 nous faisons [fr] nous faisons تلفظ 2 رأی
26/11/2013 lys [fr] lys تلفظ 0 رأی
26/11/2013 granit [fr] granit تلفظ 0 رأی
26/11/2013 climat [fr] climat تلفظ 0 رأی
26/11/2013 trop [fr] trop تلفظ 0 رأی
26/11/2013 gentil [fr] gentil تلفظ 4 رأی
26/11/2013 femme [fr] femme تلفظ -1 رأی