دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/08/2011 analzeji [tr] analzeji تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/08/2011 anoreksi [tr] anoreksi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/08/2011 akomodasyon [tr] akomodasyon تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/08/2011 antienflamatuar [tr] antienflamatuar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/08/2011 apirojen [tr] apirojen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/08/2011 antitüssif [tr] antitüssif تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/08/2011 apopleksi [tr] apopleksi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/08/2011 apeks [tr] apeks تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/08/2011 anevrizma [tr] anevrizma تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/08/2011 abortus [tr] abortus تلفظ 0 رأی
31/08/2011 ajitasyon [tr] ajitasyon تلفظ 0 رأی
31/08/2011 aglütinasyon [tr] aglütinasyon تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/08/2011 afoni [tr] afoni تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/08/2011 abdominal [tr] abdominal تلفظ 1 رأی
31/08/2011 abdomen [tr] abdomen تلفظ 0 رأی
31/08/2011 agorafobi [tr] agorafobi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/08/2011 agoni [tr] agoni تلفظ 0 رأی
31/08/2011 adrenalin [tr] adrenalin تلفظ 1 رأی
31/08/2011 adaptasyon [tr] adaptasyon تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/08/2011 perde arkası [tr] perde arkası تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/08/2011 tahta perde [tr] tahta perde تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/08/2011 demir perde [tr] demir perde تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/08/2011 translasyon [tr] translasyon تلفظ 0 رأی
31/08/2011 kapak kızı [tr] kapak kızı تلفظ 0 رأی
31/08/2011 transkripsiyon [tr] transkripsiyon تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/08/2011 punksiyon [tr] punksiyon تلفظ 0 رأی
31/08/2011 karizmatik [tr] karizmatik تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/08/2011 şımarık [tr] şımarık تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/08/2011 zelil [tr] zelil تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/08/2011 tombul [tr] tombul تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ