کاربر:

oveka

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های oveka شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/06/2015 відшукувати [uk] відшукувати تلفظ 0 رأی
21/06/2015 частковість [uk] частковість تلفظ 0 رأی
21/06/2015 вибірка [uk] вибірка تلفظ 0 رأی
14/06/2015 > [uk] > تلفظ 0 رأی
14/06/2015 < [uk] < تلفظ 0 رأی
14/06/2015 східчастість [uk] східчастість تلفظ 0 رأی
11/06/2015 ледача [uk] ледача تلفظ 0 رأی
11/06/2015 [uk] € تلفظ 0 رأی
11/06/2015 £ [uk] £ تلفظ 0 رأی
11/06/2015 ¥ [uk] ¥ تلفظ 0 رأی
06/06/2015 розгрібати [uk] розгрібати تلفظ 0 رأی
06/06/2015 розгортувати [uk] розгортувати تلفظ 0 رأی
06/06/2015 розгортка [uk] розгортка تلفظ 0 رأی
03/06/2015 запроваджувати [uk] запроваджувати تلفظ 0 رأی
29/05/2015 їсть [uk] їсть تلفظ 0 رأی
29/05/2015 знамено [uk] знамено تلفظ 0 رأی
24/05/2015 спорідненість [uk] спорідненість تلفظ 0 رأی
24/05/2015 френзлі [uk] френзлі تلفظ 0 رأی
21/05/2015 баса [uk] баса تلفظ 0 رأی
21/05/2015 проектори [uk] проектори تلفظ 0 رأی
21/05/2015 пульс [uk] пульс تلفظ 0 رأی
21/05/2015 простирадла [uk] простирадла تلفظ 0 رأی
21/05/2015 кроква [uk] кроква تلفظ 0 رأی
20/05/2015 бариль [uk] бариль تلفظ 0 رأی
20/05/2015 басонний [uk] басонний تلفظ 0 رأی
20/05/2015 баріння [uk] баріння تلفظ 0 رأی
20/05/2015 басейний [uk] басейний تلفظ 0 رأی
20/05/2015 басаман [uk] басаман تلفظ 0 رأی
20/05/2015 бархатка [uk] бархатка تلفظ 0 رأی
20/05/2015 басовий [uk] басовий تلفظ 0 رأی