دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/03/2012 polysomnography [en] polysomnography تلفظ 0 رأی
27/03/2012 polysomnogram [en] polysomnogram تلفظ 0 رأی
27/03/2012 Willamette River [en] Willamette River تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/03/2012 err [en] err تلفظ 2 رأی
27/03/2012 Massachusetts [en] Massachusetts تلفظ 0 رأی
27/03/2012 Seattle Post-Intelligencer [en] Seattle Post-Intelligencer تلفظ 0 رأی
27/03/2012 sounding [en] sounding تلفظ 0 رأی
27/03/2012 take place [en] take place تلفظ 0 رأی
27/03/2012 prithee [en] prithee تلفظ 0 رأی
27/03/2012 autocrat [en] autocrat تلفظ 2 رأی
27/03/2012 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ 0 رأی
27/03/2012 quantity surveyor [en] quantity surveyor تلفظ 0 رأی
27/03/2012 windscreen wiper [en] windscreen wiper تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ