دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/03/2012 ubiquinone [en] ubiquinone تلفظ 0 رأی
09/03/2012 Luteinizing [en] Luteinizing تلفظ 0 رأی
09/03/2012 luteinizing hormone [en] luteinizing hormone تلفظ 0 رأی
09/03/2012 Saddam [en] Saddam تلفظ 0 رأی
09/03/2012 glucocorticoids [en] glucocorticoids تلفظ 0 رأی
09/03/2012 medulla [en] medulla تلفظ 0 رأی
09/03/2012 duodenal [en] duodenal تلفظ 0 رأی
09/03/2012 valine [en] valine تلفظ 1 رأی
09/03/2012 tyrosine [en] tyrosine تلفظ 0 رأی
09/03/2012 thymine [en] thymine تلفظ 2 رأی
09/03/2012 cytosine [en] cytosine تلفظ 1 رأی
09/03/2012 citrulline [en] citrulline تلفظ 0 رأی
09/03/2012 arginine [en] arginine تلفظ 1 رأی
09/03/2012 alanine [en] alanine تلفظ 0 رأی
09/03/2012 adenosine [en] adenosine تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/03/2012 molybdenum [en] molybdenum تلفظ 3 رأی
09/03/2012 antimony [en] antimony تلفظ 0 رأی
09/03/2012 Tanistry [en] Tanistry تلفظ 0 رأی
09/03/2012 municipalities [en] municipalities تلفظ -1 رأی
09/03/2012 zeaxanthin [en] zeaxanthin تلفظ 0 رأی
09/03/2012 Rainer [en] Rainer تلفظ -1 رأی
09/03/2012 Penny Lane [en] Penny Lane تلفظ 0 رأی
09/03/2012 Broadway Avenue [en] Broadway Avenue تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/12/2011 snoqualmie [en] snoqualmie تلفظ 0 رأی