دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/10/2012 trafik [tr] trafik تلفظ 0 رأی
02/10/2012 çifte kumrular [tr] çifte kumrular تلفظ 0 رأی
02/10/2012 Uludağ [tr] Uludağ تلفظ 0 رأی
02/10/2012 sergüzeşt [tr] sergüzeşt تلفظ 0 رأی
02/10/2012 vergi numarası [tr] vergi numarası تلفظ 0 رأی
02/10/2012 fehim [tr] fehim تلفظ 0 رأی
02/10/2012 Kız Kulesi [tr] Kız Kulesi تلفظ 0 رأی
02/10/2012 Sağlık Bakanlığı [tr] Sağlık Bakanlığı تلفظ 0 رأی
02/10/2012 fellik fellik [tr] fellik fellik تلفظ 0 رأی
02/10/2012 zurna gibi [tr] zurna gibi تلفظ 0 رأی
02/10/2012 Zülfikar [tr] Zülfikar تلفظ 0 رأی