دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/06/2012 betacyanin [en] betacyanin تلفظ 0 رأی
08/06/2012 midazolam [en] midazolam تلفظ 0 رأی
08/06/2012 oxycodone [en] oxycodone تلفظ 0 رأی
08/06/2012 amphetamine [en] amphetamine تلفظ 0 رأی
08/06/2012 promethazine [en] promethazine تلفظ 0 رأی
08/06/2012 vehement [en] vehement تلفظ 0 رأی
02/06/2012 diphenhydramine [en] diphenhydramine تلفظ 0 رأی
30/05/2012 economics [en] economics تلفظ 0 رأی
30/05/2012 countenance [en] countenance تلفظ 1 رأی
30/05/2012 conciliate [en] conciliate تلفظ 2 رأی
30/05/2012 brigadier [en] brigadier تلفظ 0 رأی
30/05/2012 drearily [en] drearily تلفظ 0 رأی
30/05/2012 reverberation [en] reverberation تلفظ 1 رأی
30/05/2012 laggard [en] laggard تلفظ 0 رأی
30/05/2012 retribution [en] retribution تلفظ 0 رأی
30/05/2012 pompous [en] pompous تلفظ 1 رأی
30/05/2012 melancholy [en] melancholy تلفظ 0 رأی
30/05/2012 sexy [en] sexy تلفظ 0 رأی
30/05/2012 illuminati [en] illuminati تلفظ -1 رأی
30/05/2012 draught [en] draught تلفظ 1 رأی
30/05/2012 languor [en] languor تلفظ 0 رأی
30/05/2012 souse [en] souse تلفظ 1 رأی
30/05/2012 debauch [en] debauch تلفظ 1 رأی
30/05/2012 colloquialism [en] colloquialism تلفظ 0 رأی
30/05/2012 ethereal [en] ethereal تلفظ 0 رأی
30/05/2012 phosphorescent [en] phosphorescent تلفظ 0 رأی
30/05/2012 gamin [en] gamin تلفظ 0 رأی
30/05/2012 dysuria [en] dysuria تلفظ 0 رأی
30/05/2012 gesticulate [en] gesticulate تلفظ 0 رأی
30/05/2012 adroitly [en] adroitly تلفظ 0 رأی