دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/01/2013 Benzodiazepine [en] Benzodiazepine تلفظ 0 رأی
22/12/2012 dromedary [en] dromedary تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Yeshua Hamashiaj [he] Yeshua Hamashiaj تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Manasseh [en] Manasseh تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Issachar [en] Issachar تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Ephraim [en] Ephraim تلفظ -2 رأی
22/12/2012 Ahab [en] Ahab تلفظ 0 رأی
22/12/2012 bethsaida [en] bethsaida تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Bethesda [en] Bethesda تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Hrothgar [en] Hrothgar تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Ciudad Juárez [es] Ciudad Juárez تلفظ 0 رأی
22/12/2012 psicologia [es] psicologia تلفظ 0 رأی
22/12/2012 United Arab Emirates [en] United Arab Emirates تلفظ -2 رأی
22/12/2012 corps [en] corps تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Hawaii [en] Hawaii تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Alberta [en] Alberta تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Quebec [en] Quebec تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Nova Scotia [en] Nova Scotia تلفظ -1 رأی
22/12/2012 Saskatchewan [en] Saskatchewan تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Bahrain [en] Bahrain تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Ethiopia [en] Ethiopia تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Somalia [en] Somalia تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Uganda [en] Uganda تلفظ 1 رأی
22/12/2012 Rwanda [en] Rwanda تلفظ -2 رأی
22/12/2012 Tanzania [en] Tanzania تلفظ 0 رأی
22/12/2012 Eritrea [en] Eritrea تلفظ -2 رأی
22/12/2012 Djibouti [en] Djibouti تلفظ 0 رأی
27/06/2012 methylenedioxymethamphetamine [en] methylenedioxymethamphetamine تلفظ -1 رأی
27/06/2012 xerosis [en] xerosis تلفظ 0 رأی
27/06/2012 xerostomia [en] xerostomia تلفظ 0 رأی