دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/11/2017 træbræt [da] træbræt تلفظ 0 رأی
24/11/2017 digital [da] digital تلفظ 0 رأی
24/11/2017 nogle gange [da] nogle gange تلفظ 1 رأی
24/11/2017 Frist [da] Frist تلفظ 0 رأی
24/11/2017 rutinepræget [da] rutinepræget تلفظ 0 رأی
24/11/2017 rutine [da] rutine تلفظ 1 رأی
24/11/2017 jobtilbud [da] jobtilbud تلفظ 0 رأی
24/11/2017 det er fint [da] det er fint تلفظ 0 رأی
24/11/2017 efterforske [da] efterforske تلفظ 0 رأی
24/11/2017 terrorangreb [da] terrorangreb تلفظ 0 رأی
24/11/2017 Penneskaft [da] Penneskaft تلفظ 0 رأی
24/11/2017 grel [da] grel تلفظ 0 رأی
24/11/2017 tømreren [da] tømreren تلفظ 0 رأی
24/11/2017 forstander [da] forstander تلفظ 0 رأی
24/11/2017 afregne med tjeneren [da] afregne med tjeneren تلفظ 0 رأی
24/11/2017 modul [da] modul تلفظ 0 رأی
24/11/2017 hverdagsliv [da] hverdagsliv تلفظ 0 رأی
24/11/2017 på kryds og tværs [da] på kryds og tværs تلفظ 1 رأی
24/11/2017 vi ses [da] vi ses تلفظ 0 رأی
24/11/2017 Jeg kan faktisk lide det. [da] Jeg kan faktisk lide det. تلفظ 0 رأی
24/11/2017 have vindue ud til torvet [da] have vindue ud til torvet تلفظ 0 رأی
24/11/2017 dyppepenne [da] dyppepenne تلفظ 0 رأی
24/11/2017 kalligrafispidser [da] kalligrafispidser تلفظ 0 رأی
24/11/2017 fjerpen [da] fjerpen تلفظ 0 رأی
24/11/2017 Gaveæske [da] Gaveæske تلفظ 0 رأی
01/08/2017 hvor gammel er du? [da] hvor gammel er du? تلفظ 0 رأی
23/05/2017 pungulv [da] pungulv تلفظ 0 رأی
23/05/2017 skorsten [da] skorsten تلفظ 1 رأی
23/05/2017 Min søn går i børnehaveklasse [da] Min søn går i børnehaveklasse تلفظ 0 رأی
23/05/2017 børnehaveklasse [da] børnehaveklasse تلفظ 0 رأی