دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/05/2017 skorsten [da] skorsten تلفظ 0 رأی
23/05/2017 børnehaveklasse [da] børnehaveklasse تلفظ 0 رأی
23/05/2017 slægtskab [da] slægtskab تلفظ 0 رأی
23/05/2017 afløser [da] afløser تلفظ 0 رأی
23/05/2017 dobbeltværelse [da] dobbeltværelse تلفظ 0 رأی
01/03/2017 Ragna [da] Ragna تلفظ 0 رأی
01/03/2017 vejkort [da] vejkort تلفظ 0 رأی
01/03/2017 Andreas Helgstrand [da] Andreas Helgstrand تلفظ 0 رأی
26/11/2016 Phlake [da] Phlake تلفظ 0 رأی
26/11/2016 intetsteds [da] intetsteds تلفظ 0 رأی
26/11/2016 Gerth [da] Gerth تلفظ 0 رأی
26/11/2016 Andreas Cornelius [da] Andreas Cornelius تلفظ 0 رأی
26/11/2016 strateg [da] strateg تلفظ 0 رأی
26/11/2016 middelalderligt [da] middelalderligt تلفظ 0 رأی
26/11/2016 Pernille Harder [da] Pernille Harder تلفظ 0 رأی
26/11/2016 tilstrækkelig [da] tilstrækkelig تلفظ 0 رأی
26/11/2016 bordplade [da] bordplade تلفظ 0 رأی
25/11/2016 Langs [da] Langs تلفظ 1 رأی
25/11/2016 tidsrøver [da] tidsrøver تلفظ 0 رأی
25/11/2016 distrikt [da] distrikt تلفظ 0 رأی
25/11/2016 Palle Mikkelborg [da] Palle Mikkelborg تلفظ 0 رأی
25/11/2016 oksesteg [da] oksesteg تلفظ 0 رأی
25/11/2016 boulevard [da] boulevard تلفظ 0 رأی
20/11/2016 afmærke [da] afmærke تلفظ 0 رأی
20/11/2016 overvejede [da] overvejede تلفظ 0 رأی
20/11/2016 purpur [da] purpur تلفظ 0 رأی
20/11/2016 takket [da] takket تلفظ 0 رأی
20/11/2016 ikke engang [da] ikke engang تلفظ 0 رأی
20/11/2016 begynderdansk [da] begynderdansk تلفظ 0 رأی
20/11/2016 Ågerup [da] Ågerup تلفظ 0 رأی