دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/11/2017 nappe [da] nappe تلفظ 0 رأی
24/11/2017 knaser [da] knaser تلفظ 0 رأی
24/11/2017 udspring [da] udspring تلفظ 0 رأی
24/11/2017 parterapi [da] parterapi تلفظ 0 رأی
24/11/2017 byger [da] byger تلفظ 0 رأی
24/11/2017 Erik Glipping [da] Erik Glipping تلفظ 0 رأی
24/11/2017 Kakerlak [da] Kakerlak تلفظ 0 رأی
24/11/2017 udskiftning [da] udskiftning تلفظ 0 رأی
24/11/2017 udvendig [da] udvendig تلفظ 0 رأی
24/11/2017 opspænding [da] opspænding تلفظ 0 رأی
24/11/2017 udbudt [da] udbudt تلفظ 0 رأی
24/11/2017 udbød [da] udbød تلفظ 0 رأی
24/11/2017 præventiv [da] præventiv تلفظ 0 رأی
24/11/2017 Nicolai Jørgensen [da] Nicolai Jørgensen تلفظ 0 رأی
24/11/2017 udbyde [da] udbyde تلفظ 0 رأی
24/11/2017 amok [da] amok تلفظ 0 رأی
24/11/2017 hære [da] hære تلفظ 0 رأی
24/11/2017 hvad kan jeg hjælpe med? [da] hvad kan jeg hjælpe med? تلفظ 0 رأی
24/11/2017 trævle [da] trævle تلفظ 0 رأی
24/11/2017 rundet [da] rundet تلفظ 0 رأی
24/11/2017 ukontrolleret [da] ukontrolleret تلفظ 0 رأی
24/11/2017 ørering [da] ørering تلفظ 0 رأی
24/11/2017 hverdagslivet [da] hverdagslivet تلفظ 0 رأی
24/11/2017 noveller [da] noveller تلفظ 0 رأی
24/11/2017 iværksætterselskab [da] iværksætterselskab تلفظ 0 رأی
24/11/2017 diversitet [da] diversitet تلفظ 0 رأی
24/11/2017 overfuse [da] overfuse تلفظ 0 رأی
24/11/2017 læring [da] læring تلفظ 0 رأی
24/11/2017 overgreb [da] overgreb تلفظ 0 رأی
24/11/2017 stillads [da] stillads تلفظ 0 رأی