دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
16/08/2010 sugerør [da] sugerør تلفظ 0 رأی
15/08/2010 ГІалгІай Мотт [inh] ГІалгІай Мотт تلفظ توسط esmurziev
15/08/2010 røde rødøjede rådne ørreder [da] røde rødøjede rådne ørreder تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
15/07/2010 læser (sb) [da] læser (sb) تلفظ 0 رأی
10/07/2010 Usbekistan [da] Usbekistan تلفظ 0 رأی
10/07/2010 usbekisk [da] usbekisk تلفظ 0 رأی
10/07/2010 usbeker [da] usbeker تلفظ 0 رأی
10/07/2010 Kasakhstan [da] Kasakhstan تلفظ 0 رأی
10/07/2010 kasakhisk [da] kasakhisk تلفظ 0 رأی
10/07/2010 Turkmenistan [da] Turkmenistan تلفظ 0 رأی
10/07/2010 turkmensk [da] turkmensk تلفظ 0 رأی
10/07/2010 turkmener [da] turkmener تلفظ 0 رأی
10/07/2010 Tadsjikistan [da] Tadsjikistan تلفظ 0 رأی
10/07/2010 tadsjikisk [da] tadsjikisk تلفظ 0 رأی
10/07/2010 uighurisk [da] uighurisk تلفظ 0 رأی
10/07/2010 uighurer [da] uighurer تلفظ 0 رأی
10/07/2010 Tibet [da] Tibet تلفظ 0 رأی
10/07/2010 tibetansk [da] tibetansk تلفظ 0 رأی
10/07/2010 Tibetaner [da] Tibetaner تلفظ 0 رأی
10/07/2010 indien [da] indien تلفظ 0 رأی
10/07/2010 indisk [da] indisk تلفظ 0 رأی
10/07/2010 Inder [da] Inder تلفظ 0 رأی
10/07/2010 Hindi [da] Hindi تلفظ 0 رأی
10/07/2010 Urdu [da] Urdu تلفظ 0 رأی
10/07/2010 nepalesisk [da] nepalesisk تلفظ 0 رأی
10/07/2010 Sydøstasien [da] Sydøstasien تلفظ 0 رأی
10/07/2010 punjabisk [da] punjabisk تلفظ 0 رأی
10/07/2010 nepaleser [da] nepaleser تلفظ 0 رأی
10/07/2010 Myanmar [da] Myanmar تلفظ 0 رأی
10/07/2010 burmesisk [da] burmesisk تلفظ 0 رأی