دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/08/2014 normcore [en] normcore تلفظ 0 رأی
22/08/2014 Byram Drive [en] Byram Drive تلفظ 0 رأی
22/08/2014 fanning [en] fanning تلفظ 0 رأی
03/06/2011 echoic [en] echoic تلفظ 0 رأی
03/06/2011 Mullany [en] Mullany تلفظ 0 رأی
03/06/2011 frazil [en] frazil تلفظ 0 رأی
03/06/2011 Snarf [en] Snarf تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/12/2010 Louise Lombard [en] Louise Lombard تلفظ 0 رأی
30/12/2010 Richard Hannay [en] Richard Hannay تلفظ 0 رأی
30/12/2010 John Buchan [en] John Buchan تلفظ -1 رأی
30/12/2010 rootedness [en] rootedness تلفظ 0 رأی
30/12/2010 ruddiness [en] ruddiness تلفظ 0 رأی
30/12/2010 remunerative [en] remunerative تلفظ 0 رأی
30/12/2010 gigantism [en] gigantism تلفظ 0 رأی
30/12/2010 James Matthew Barrie [en] James Matthew Barrie تلفظ 0 رأی
30/12/2010 vellicate [en] vellicate تلفظ 0 رأی
29/12/2010 FMEA [en] FMEA تلفظ 0 رأی
29/12/2010 bead tree [en] bead tree تلفظ 0 رأی
29/12/2010 coracoid [en] coracoid تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/12/2010 trepanned [en] trepanned تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/12/2010 Reginald Fessenden [en] Reginald Fessenden تلفظ 0 رأی
29/12/2010 Corcoran [en] Corcoran تلفظ 0 رأی
29/12/2010 factious [en] factious تلفظ 0 رأی
29/12/2010 Intraosseous [en] Intraosseous تلفظ 0 رأی
29/12/2010 defensiveness [en] defensiveness تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/12/2010 boogied [en] boogied تلفظ -1 رأی
29/12/2010 supervised [en] supervised تلفظ 0 رأی
29/12/2010 Alfred Lunt [en] Alfred Lunt تلفظ 0 رأی
29/12/2010 sentenced [en] sentenced تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/12/2010 putrescent [en] putrescent تلفظ 0 رأی