دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/04/2008 megáfono [es] megáfono تلفظ 0 رأی
09/04/2008 sinfonía [es] sinfonía تلفظ 0 رأی
09/04/2008 melodía [es] melodía تلفظ 0 رأی
09/04/2008 no [es] no تلفظ 1 رأی
09/04/2008 él [es] él تلفظ 0 رأی
09/04/2008 esta [es] esta تلفظ -1 رأی
09/04/2008 esa [es] esa تلفظ 0 رأی
09/04/2008 aquella [es] aquella تلفظ 0 رأی
09/04/2008 vosotros [es] vosotros تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 [es] tú تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 usted [es] usted تلفظ 0 رأی
09/04/2008 drenaje [es] drenaje تلفظ 0 رأی
09/04/2008 sonda [es] sonda تلفظ 0 رأی
09/04/2008 China [es] China تلفظ 0 رأی
09/04/2008 Brasil [es] Brasil تلفظ 0 رأی
09/04/2008 Japón [es] Japón تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 concentración [es] concentración تلفظ 0 رأی
09/04/2008 directo [es] directo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 uva [es] uva تلفظ 0 رأی
09/04/2008 fin de semana [es] fin de semana تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 Tamaulipas [es] Tamaulipas تلفظ -1 رأی
05/04/2008 ley [es] ley تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
05/04/2008 presentación [es] presentación تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/04/2008 México [es] México تلفظ 0 رأی
05/04/2008 poncho [es] poncho تلفظ 0 رأی
05/04/2008 redondito [es] redondito تلفظ 0 رأی
05/04/2008 semillero [es] semillero تلفظ 0 رأی
05/04/2008 cachete [es] cachete تلفظ 0 رأی
05/04/2008 mandarina [es] mandarina تلفظ 0 رأی
05/04/2008 cablecito [es] cablecito تلفظ 0 رأی