دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/04/2008 oposición [es] oposición تلفظ 1 رأی
09/04/2008 música [es] música تلفظ 2 رأی
09/04/2008 cafeína [es] cafeína تلفظ 0 رأی
09/04/2008 Salir [es] Salir تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 labios [es] labios تلفظ -1 رأی
09/04/2008 entretenimiento [es] entretenimiento تلفظ 0 رأی
09/04/2008 realidad [es] realidad تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 elasticidad [es] elasticidad تلفظ 0 رأی
09/04/2008 nuevo [es] nuevo تلفظ 0 رأی
09/04/2008 inmobiliaria [es] inmobiliaria تلفظ 0 رأی
09/04/2008 Europa [es] Europa تلفظ 0 رأی
09/04/2008 rayo [es] rayo تلفظ 1 رأی
09/04/2008 terraza [es] terraza تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 tormenta [es] tormenta تلفظ 0 رأی
09/04/2008 jardín [es] jardín تلفظ 0 رأی
09/04/2008 odiar [es] odiar تلفظ 0 رأی
09/04/2008 teatro [es] teatro تلفظ 0 رأی
09/04/2008 críticas [es] críticas تلفظ 0 رأی
09/04/2008 lentilla [es] lentilla تلفظ 0 رأی
09/04/2008 gafas [es] gafas تلفظ 0 رأی
09/04/2008 prisión [es] prisión تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 expectación [es] expectación تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 imán [es] imán تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 cohete [es] cohete تلفظ -1 رأی
09/04/2008 enchiladas [es] enchiladas تلفظ 0 رأی
09/04/2008 Oaxaca [es] Oaxaca تلفظ 1 رأی
09/04/2008 mole [es] mole تلفظ 0 رأی
09/04/2008 chicharrón [es] chicharrón تلفظ 0 رأی
09/04/2008 ornitorrinco [es] ornitorrinco تلفظ 0 رأی
09/04/2008 zócalo [es] zócalo تلفظ -1 رأی