دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/04/2008 primo [es] primo تلفظ 1 رأی
09/04/2008 cuñado [es] cuñado تلفظ 0 رأی
09/04/2008 yerno [es] yerno تلفظ 0 رأی
09/04/2008 nuera [es] nuera تلفظ 0 رأی
09/04/2008 abuelo [es] abuelo تلفظ 1 رأی
09/04/2008 sobrino [es] sobrino تلفظ 0 رأی
09/04/2008 pariente [es] pariente تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 familiar [es] familiar تلفظ 0 رأی
09/04/2008 alameda [es] alameda تلفظ 0 رأی
09/04/2008 Manzano [es] Manzano تلفظ 0 رأی
09/04/2008 limonero [es] limonero تلفظ 0 رأی
09/04/2008 peral [es] peral تلفظ 0 رأی
09/04/2008 melocotonero [es] melocotonero تلفظ 0 رأی
09/04/2008 nogal [es] nogal تلفظ 0 رأی
09/04/2008 cerezo [es] cerezo تلفظ 0 رأی
09/04/2008 dólar [es] dólar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 siesta [es] siesta تلفظ 0 رأی
09/04/2008 patata [es] patata تلفظ 0 رأی
09/04/2008 señora [es] señora تلفظ 0 رأی
09/04/2008 señorita [es] señorita تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 hembra [es] hembra تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 macho [es] macho تلفظ 1 رأی
09/04/2008 varón [es] varón تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 excelencia [es] excelencia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 atentamente [es] atentamente تلفظ 0 رأی
09/04/2008 manguera [es] manguera تلفظ 0 رأی
09/04/2008 bombero [es] bombero تلفظ 0 رأی
09/04/2008 ambulancia [es] ambulancia تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 camión [es] camión تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 convocatoria [es] convocatoria تلفظ 0 رأی