دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/09/2017 buenas noches [es] buenas noches تلفظ 0 رأی
14/04/2016 ¡Buenos días! [es] ¡Buenos días! تلفظ 0 رأی
27/08/2015 ¡Hasta luego! [es] ¡Hasta luego! تلفظ 0 رأی
09/04/2008 francés [es] francés تلفظ -1 رأی
09/04/2008 torta [es] torta تلفظ 1 رأی
09/04/2008 relativo [es] relativo تلفظ 0 رأی
09/04/2008 fiebre [es] fiebre تلفظ 0 رأی
09/04/2008 billar [es] billar تلفظ 1 رأی
09/04/2008 anuncio [es] anuncio تلفظ 0 رأی
09/04/2008 engañar [es] engañar تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 torneo [es] torneo تلفظ 0 رأی
09/04/2008 inocente [es] inocente تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 diplomatura [es] diplomatura تلفظ 0 رأی
09/04/2008 cordón [es] cordón تلفظ 0 رأی
09/04/2008 culpable [es] culpable تلفظ 0 رأی
09/04/2008 juicio [es] juicio تلفظ 0 رأی
09/04/2008 optativo [es] optativo تلفظ 0 رأی
09/04/2008 fluido [es] fluido تلفظ 0 رأی
09/04/2008 diligencia [es] diligencia تلفظ 0 رأی
09/04/2008 retórica [es] retórica تلفظ 0 رأی
09/04/2008 cita [es] cita تلفظ -2 رأی
09/04/2008 teñir [es] teñir تلفظ 0 رأی
09/04/2008 hoguera [es] hoguera تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 bruja [es] bruja تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/04/2008 curandero [es] curandero تلفظ 0 رأی
09/04/2008 rey [es] rey تلفظ -1 رأی
09/04/2008 príncipe [es] príncipe تلفظ 0 رأی
09/04/2008 bizcocho [es] bizcocho تلفظ 0 رأی
09/04/2008 punto [es] punto تلفظ -2 رأی
09/04/2008 vacaciones [es] vacaciones تلفظ -1 رأی