دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
26/01/2013 גָּעָה [he] גָּעָה تلفظ 0 رأی
26/01/2013 גְּרוּטָאָה [he] גְּרוּטָאָה تلفظ 0 رأی
26/01/2013 דָּאָה [he] דָּאָה تلفظ 0 رأی
26/01/2013 הֲבָאָה [he] הֲבָאָה تلفظ 0 رأی
26/01/2013 הַבְלָעָה [he] הַבְלָעָה تلفظ 0 رأی
26/01/2013 הַבָּעָה [he] הַבָּעָה تلفظ 0 رأی
26/01/2013 הַבְקָעָה [he] הַבְקָעָה تلفظ 0 رأی
26/01/2013 הַבְרָאָה [he] הַבְרָאָה تلفظ 0 رأی
26/01/2013 הַגְמָאָה [he] הַגְמָאָה تلفظ 0 رأی
26/01/2013 הַגְמָעָה [he] הַגְמָעָה تلفظ 0 رأی
26/01/2013 הַגָּעָה [he] הַגָּעָה تلفظ 0 رأی
26/01/2013 הוֹדָאָה [he] הוֹדָאָה تلفظ 0 رأی
26/01/2013 הוֹדָעָה [he] הוֹדָעָה تلفظ 0 رأی
26/01/2013 הוֹנָאָה [he] הוֹנָאָה تلفظ 0 رأی
26/01/2013 הוֹפָעָה [he] הוֹפָעָה تلفظ 0 رأی
26/01/2013 הוֹצָאָה [he] הוֹצָאָה تلفظ 0 رأی
26/01/2013 הוֹקָעָה [he] הוֹקָעָה تلفظ 0 رأی
26/01/2013 הוֹרָאָה [he] הוֹרָאָה تلفظ 0 رأی
25/01/2013 תקיף [he] תקיף تلفظ 0 رأی
25/01/2013 מפה לפה [he] מפה לפה تلفظ 0 رأی
25/01/2013 מפה לאוזן [he] מפה לאוזן تلفظ 0 رأی
25/01/2013 נדחק [he] נדחק تلفظ 0 رأی
25/01/2013 בת צחוק [he] בת צחוק تلفظ 0 رأی
25/01/2013 תנועת נוער [he] תנועת נוער تلفظ 0 رأی
25/01/2013 שאיפה [he] שאיפה تلفظ 0 رأی
25/01/2013 גמרא [he] גמרא تلفظ 0 رأی
25/01/2013 בכל יום [he] בכל יום تلفظ 0 رأی
25/01/2013 מידותיו [he] מידותיו تلفظ 0 رأی
25/01/2013 הנהגתו [he] הנהגתו تلفظ 0 رأی
25/01/2013 המבשרים [he] המבשרים تلفظ 0 رأی