دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/03/2013 [wuu] 恢 تلفظ 0 رأی
27/03/2013 [wuu] 復 تلفظ 0 رأی
27/03/2013 龍港 [wuu] 龍港 تلفظ 0 رأی
27/03/2013 塘下 [wuu] 塘下 تلفظ 0 رأی
27/03/2013 [wuu] 堅 تلفظ 0 رأی
25/03/2013 下呈村 [wuu] 下呈村 تلفظ 0 رأی
25/03/2013 [wuu] 伯 تلفظ 0 رأی
25/03/2013 任宅村 [wuu] 任宅村 تلفظ 0 رأی
25/03/2013 林山村 [wuu] 林山村 تلفظ 0 رأی
25/03/2013 瓦背頭 [wuu] 瓦背頭 تلفظ 0 رأی
25/03/2013 否得 [wuu] 否得 تلفظ 0 رأی
25/03/2013 許得 [wuu] 許得 تلفظ 0 رأی
25/03/2013 [wuu] 挈 تلفظ 0 رأی
25/03/2013 叶宅村 [wuu] 叶宅村 تلفظ 0 رأی
25/03/2013 后东村 [wuu] 后东村 تلفظ 0 رأی
25/03/2013 杨宅村 [wuu] 杨宅村 تلفظ 0 رأی
25/03/2013 姜宅村 [wuu] 姜宅村 تلفظ 0 رأی
25/03/2013 下章村 [wuu] 下章村 تلفظ 0 رأی
25/03/2013 泊岙村 [wuu] 泊岙村 تلفظ 0 رأی
25/03/2013 每日 [wuu] 每日 تلفظ 0 رأی
05/03/2013 理性 [wuu] 理性 تلفظ 0 رأی
05/03/2013 領地 [wuu] 領地 تلفظ 0 رأی
05/03/2013 粵語 [wuu] 粵語 تلفظ -1 رأی
05/03/2013 燂茶 [wuu] 燂茶 تلفظ 0 رأی
05/03/2013 冷淡 [wuu] 冷淡 تلفظ 0 رأی
05/03/2013 論理 [wuu] 論理 تلفظ 0 رأی
05/03/2013 漢方 [wuu] 漢方 تلفظ 0 رأی
05/03/2013 [wuu] 注 تلفظ 0 رأی
05/03/2013 密度 [wuu] 密度 تلفظ 0 رأی
05/03/2013 長大 [wuu] 長大 تلفظ 0 رأی