دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/02/2012 sciumi [scn] sciumi تلفظ 0 رأی
04/02/2012 nidificante migratore [it] nidificante migratore تلفظ 0 رأی
04/02/2012 nidificante [it] nidificante تلفظ 0 رأی
04/02/2012 appiattita [it] appiattita تلفظ 0 رأی
04/02/2012 Iovene [it] Iovene تلفظ 0 رأی
04/02/2012 distinguono [it] distinguono تلفظ 0 رأی
03/02/2012 Cicciu [scn] Cicciu تلفظ 0 رأی
03/02/2012 chiddu [scn] chiddu تلفظ 0 رأی
03/02/2012 uddicu [scn] uddicu تلفظ 0 رأی
03/02/2012 piettu [scn] piettu تلفظ 0 رأی
03/02/2012 finuccieddu i timpa [scn] finuccieddu i timpa تلفظ 0 رأی
03/02/2012 finuocciu [scn] finuocciu تلفظ 0 رأی
03/02/2012 giacere [it] giacere تلفظ 0 رأی
03/02/2012 godere [it] godere تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/02/2012 ventitreesimo [it] ventitreesimo تلفظ 0 رأی
03/02/2012 baroncini [it] baroncini تلفظ 0 رأی
03/02/2012 curvatubi [it] curvatubi تلفظ 0 رأی
03/02/2012 forsizia [it] forsizia تلفظ 0 رأی
03/02/2012 curvilineo [it] curvilineo تلفظ 0 رأی
03/02/2012 vacillamento [it] vacillamento تلفظ 0 رأی
03/02/2012 dabbasso [it] dabbasso تلفظ 0 رأی
03/02/2012 rutenio [it] rutenio تلفظ 0 رأی
03/02/2012 rilasciata [it] rilasciata تلفظ 0 رأی
03/02/2012 cicloamatore [it] cicloamatore تلفظ 0 رأی
03/02/2012 equipaggiando [it] equipaggiando تلفظ 0 رأی
03/02/2012 disomogeneo [it] disomogeneo تلفظ 0 رأی
03/02/2012 ibrida [it] ibrida تلفظ 0 رأی
03/02/2012 meneghina [it] meneghina تلفظ 0 رأی
03/02/2012 influisce [it] influisce تلفظ 0 رأی
03/02/2012 carbonile [it] carbonile تلفظ 0 رأی