دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/02/2012 bunaca [scn] bunaca تلفظ 0 رأی
07/02/2012 bummulu [scn] bummulu تلفظ 0 رأی
07/02/2012 quartara [scn] quartara تلفظ 0 رأی
07/02/2012 quartarisi [scn] quartarisi تلفظ 0 رأی
07/02/2012 Austinu [scn] Austinu تلفظ 0 رأی
07/02/2012 Nicolò Fiorenza [it] Nicolò Fiorenza تلفظ 0 رأی
07/02/2012 filmino [it] filmino تلفظ 0 رأی
07/02/2012 Agata [it] Agata تلفظ 0 رأی
07/02/2012 basaltico [it] basaltico تلفظ 0 رأی
07/02/2012 bagnata [it] bagnata تلفظ 0 رأی
07/02/2012 marrugghiu [scn] marrugghiu تلفظ 0 رأی
07/02/2012 scaffa [scn] scaffa تلفظ 0 رأی
07/02/2012 auliva [scn] auliva تلفظ 0 رأی
07/02/2012 mincia [scn] mincia تلفظ 0 رأی
07/02/2012 spiriri [scn] spiriri تلفظ 0 رأی
07/02/2012 nciminata [scn] nciminata تلفظ 0 رأی
07/02/2012 nciminari [scn] nciminari تلفظ 0 رأی
07/02/2012 cuddura [scn] cuddura تلفظ 0 رأی
07/02/2012 scaccia [scn] scaccia تلفظ 0 رأی
07/02/2012 scacciuni [scn] scacciuni تلفظ 0 رأی
06/02/2012 cudduredda [scn] cudduredda تلفظ 0 رأی
06/02/2012 cudduridduzza [scn] cudduridduzza تلفظ 0 رأی
06/02/2012 acciu [scn] acciu تلفظ 0 رأی
06/02/2012 munniu [scn] munniu تلفظ 0 رأی
06/02/2012 sarma (misura) [scn] sarma (misura) تلفظ 0 رأی
06/02/2012 tumminu [scn] tumminu تلفظ 0 رأی
06/02/2012 Vartulu [scn] Vartulu تلفظ 0 رأی
06/02/2012 pitinia [scn] pitinia تلفظ 0 رأی
06/02/2012 coffa (snc) [scn] coffa (snc) تلفظ 0 رأی
06/02/2012 tunnina [scn] tunnina تلفظ 0 رأی