دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/02/2012 sausizza [scn] sausizza تلفظ 0 رأی
09/02/2012 catrama [scn] catrama تلفظ 0 رأی
09/02/2012 sucu (snc) [scn] sucu (snc) تلفظ 0 رأی
09/02/2012 catinazzu [scn] catinazzu تلفظ 0 رأی
09/02/2012 casciabancu [scn] casciabancu تلفظ 0 رأی
09/02/2012 ncugnari [scn] ncugnari تلفظ 0 رأی
09/02/2012 scugnari [scn] scugnari تلفظ 0 رأی
09/02/2012 viscotta scaurati [scn] viscotta scaurati تلفظ 0 رأی
09/02/2012 scauratu [scn] scauratu تلفظ 0 رأی
09/02/2012 scaurari [scn] scaurari تلفظ 0 رأی
09/02/2012 sbutari [scn] sbutari تلفظ 0 رأی
09/02/2012 scrufuniari [scn] scrufuniari تلفظ 0 رأی
09/02/2012 tignusu [scn] tignusu تلفظ 0 رأی
09/02/2012 tinciri [scn] tinciri تلفظ 0 رأی
09/02/2012 [scn] tè تلفظ 0 رأی
08/02/2012 scrippiuni [scn] scrippiuni تلفظ 0 رأی
08/02/2012 zazzamita [scn] zazzamita تلفظ 0 رأی
08/02/2012 spisa (snc) [scn] spisa (snc) تلفظ 0 رأی
08/02/2012 scracchiari [scn] scracchiari تلفظ 0 رأی
08/02/2012 scraccu [scn] scraccu تلفظ 0 رأی
08/02/2012 trigghiola [scn] trigghiola تلفظ 0 رأی
08/02/2012 trigghia [scn] trigghia تلفظ 0 رأی
08/02/2012 cucciddatu [scn] cucciddatu تلفظ 0 رأی
08/02/2012 buffetta [scn] buffetta تلفظ 0 رأی
08/02/2012 Mario Cavaradossi [it] Mario Cavaradossi تلفظ 0 رأی
08/02/2012 Carboneria [it] Carboneria تلفظ 0 رأی
07/02/2012 scurciari [scn] scurciari تلفظ 0 رأی
07/02/2012 sdignusu [scn] sdignusu تلفظ 0 رأی
07/02/2012 carricari [scn] carricari تلفظ 0 رأی
07/02/2012 carnilivari [scn] carnilivari تلفظ 0 رأی