دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/02/2012 fetiri [scn] fetiri تلفظ 0 رأی
27/02/2012 stuppusu [scn] stuppusu تلفظ 0 رأی
27/02/2012 scassari [scn] scassari تلفظ 0 رأی
27/02/2012 abbiari [scn] abbiari تلفظ 0 رأی
27/02/2012 bummuliari [scn] bummuliari تلفظ 0 رأی
27/02/2012 sancieli [scn] sancieli تلفظ 0 رأی
27/02/2012 gnegnu [scn] gnegnu تلفظ 0 رأی
27/02/2012 segghia [scn] segghia تلفظ 0 رأی
27/02/2012 curcari [scn] curcari تلفظ 0 رأی
20/02/2012 nzinca [scn] nzinca تلفظ 0 رأی
20/02/2012 ncignari [scn] ncignari تلفظ 0 رأی
20/02/2012 varduni [scn] varduni تلفظ 0 رأی
20/02/2012 siei [scn] siei تلفظ 0 رأی
20/02/2012 ncinagghia [scn] ncinagghia تلفظ 0 رأی
20/02/2012 ncimari [scn] ncimari تلفظ 0 رأی
20/02/2012 munnari [scn] munnari تلفظ 0 رأی
20/02/2012 sbriula [scn] sbriula تلفظ 0 رأی
20/02/2012 scaniaturi [scn] scaniaturi تلفظ 0 رأی
20/02/2012 ncarrunavacchi [scn] ncarrunavacchi تلفظ 0 رأی
12/02/2012 saittuni [scn] saittuni تلفظ 0 رأی
12/02/2012 agghiu [scn] agghiu تلفظ 0 رأی
12/02/2012 cca (avverbiu) [scn] cca (avverbiu) تلفظ 0 رأی
12/02/2012 cipudda [scn] cipudda تلفظ 0 رأی
12/02/2012 criesa [scn] criesa تلفظ 0 رأی
09/02/2012 nciappatu [scn] nciappatu تلفظ 0 رأی
09/02/2012 scupetta [scn] scupetta تلفظ 0 رأی
09/02/2012 uddiri [scn] uddiri تلفظ 0 رأی
09/02/2012 caurara [scn] caurara تلفظ 0 رأی
09/02/2012 cauriari [scn] cauriari تلفظ 0 رأی
09/02/2012 cavati [scn] cavati تلفظ 0 رأی