دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/03/2012 sparti [scn] sparti تلفظ 0 رأی
01/03/2012 de Nobili [it] de Nobili تلفظ 0 رأی
01/03/2012 Martin Scorsese [it] Martin Scorsese تلفظ 0 رأی
01/03/2012 Robert de Nobili [it] Robert de Nobili تلفظ 0 رأی
01/03/2012 Consorzio del Formaggio [it] Consorzio del Formaggio تلفظ 0 رأی
29/02/2012 spartiri [scn] spartiri تلفظ 0 رأی
29/02/2012 struppiari [scn] struppiari تلفظ 0 رأی
29/02/2012 gnutticari [scn] gnutticari تلفظ 0 رأی
29/02/2012 pici (snc) [scn] pici (snc) تلفظ 0 رأی
29/02/2012 mussu [scn] mussu تلفظ 0 رأی
29/02/2012 vuscari [scn] vuscari تلفظ 0 رأی
29/02/2012 affruntarisi [scn] affruntarisi تلفظ 0 رأی
29/02/2012 affruntusu [scn] affruntusu تلفظ 0 رأی
29/02/2012 carusu [scn] carusu تلفظ 0 رأی
29/02/2012 principiari [scn] principiari تلفظ 0 رأی
29/02/2012 tila (snc) [scn] tila (snc) تلفظ 0 رأی
29/02/2012 spurtusari [scn] spurtusari تلفظ 0 رأی
29/02/2012 rimunnari [scn] rimunnari تلفظ 0 رأی
29/02/2012 pruvulazzu [scn] pruvulazzu تلفظ 0 رأی
29/02/2012 cantunera [scn] cantunera تلفظ 0 رأی
29/02/2012 susirisi [scn] susirisi تلفظ 0 رأی
29/02/2012 sanari [scn] sanari تلفظ 0 رأی
29/02/2012 fezza [scn] fezza تلفظ 0 رأی
29/02/2012 nenti [scn] nenti تلفظ 0 رأی
29/02/2012 pacinziusu [scn] pacinziusu تلفظ 0 رأی
29/02/2012 ammucciuni [scn] ammucciuni تلفظ 0 رأی
29/02/2012 putia [scn] putia تلفظ 0 رأی
27/02/2012 vastedda [scn] vastedda تلفظ 0 رأی
27/02/2012 citrignu [scn] citrignu تلفظ 0 رأی
27/02/2012 dammusu [scn] dammusu تلفظ 0 رأی