دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/10/2017 demorar [pt] demorar تلفظ 0 رأی
25/10/2017 As melhoras! [pt] As melhoras! تلفظ 0 رأی
25/10/2017 competição [pt] competição تلفظ 0 رأی
25/10/2017 assistir [pt] assistir تلفظ 0 رأی
24/10/2017 acordado [pt] acordado تلفظ 0 رأی
24/10/2017 peripécia [pt] peripécia تلفظ 0 رأی
24/10/2017 chato [pt] chato تلفظ 0 رأی
24/10/2017 equilíbrio [pt] equilíbrio تلفظ 0 رأی
24/10/2017 padrão [pt] padrão تلفظ 0 رأی
09/07/2012 joelho [pt] joelho تلفظ 1 رأی
09/07/2012 Jorge [pt] Jorge تلفظ 1 رأی
09/07/2012 julho [pt] julho تلفظ 1 رأی
09/07/2012 loja [pt] loja تلفظ 0 رأی
09/07/2012 Espanha [pt] Espanha تلفظ 0 رأی
09/07/2012 companhia [pt] companhia تلفظ -1 رأی
09/07/2012 palhaço [pt] palhaço تلفظ 0 رأی
09/07/2012 maravilhoso [pt] maravilhoso تلفظ 1 رأی
09/07/2012 hora [pt] hora تلفظ 0 رأی
09/07/2012 honesto [pt] honesto تلفظ 0 رأی
09/07/2012 biologia [pt] biologia تلفظ 0 رأی
09/07/2012 gente [pt] gente تلفظ 3 رأی
09/07/2012 segundo [pt] segundo تلفظ 0 رأی
09/07/2012 gato [pt] gato تلفظ 1 رأی
09/07/2012 cinema [pt] cinema تلفظ 0 رأی
09/07/2012 cena [pt] cena تلفظ 0 رأی
09/07/2012 cuco [pt] cuco تلفظ 0 رأی
09/07/2012 cuidar [pt] cuidar تلفظ 1 رأی
09/07/2012 corda [pt] corda تلفظ 0 رأی
09/07/2012 evolução [pt] evolução تلفظ 0 رأی
09/07/2012 promoção [pt] promoção تلفظ 0 رأی