دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/03/2018 consultoria [pt] consultoria تلفظ 0 رأی
20/03/2018 consultor [pt] consultor تلفظ 0 رأی
20/03/2018 USA [pt] USA تلفظ 0 رأی
20/03/2018 manutenção de instalações [pt] manutenção de instalações تلفظ 0 رأی
20/03/2018 limpeza [pt] limpeza تلفظ 0 رأی
20/03/2018 mecânicas [pt] mecânicas تلفظ 0 رأی
20/03/2018 elétricas [pt] elétricas تلفظ 0 رأی
20/03/2018 como está? [pt] como está? تلفظ 0 رأی
20/03/2018 muito [pt] muito تلفظ 0 رأی
20/03/2018 propriedade [pt] propriedade تلفظ 0 رأی
20/03/2018 empresa [pt] empresa تلفظ 0 رأی
20/03/2018 organiza [pt] organiza تلفظ 0 رأی
20/03/2018 trabalham [pt] trabalham تلفظ 0 رأی
20/03/2018 equipa [pt] equipa تلفظ 0 رأی
20/03/2018 fornecedores [pt] fornecedores تلفظ 0 رأی
20/03/2018 quantas [pt] quantas تلفظ 0 رأی
20/03/2018 quantos [pt] quantos تلفظ 0 رأی
20/03/2018 problemas [pt] problemas تلفظ 0 رأی
20/03/2018 um problema [pt] um problema تلفظ 0 رأی
20/03/2018 todos os anos [pt] todos os anos تلفظ 0 رأی
20/03/2018 todos [pt] todos تلفظ 0 رأی
20/03/2018 Anos [pt] Anos تلفظ 0 رأی
20/03/2018 os [pt] os تلفظ 0 رأی
20/03/2018 dizer-me [pt] dizer-me تلفظ 0 رأی
20/03/2018 gasta [pt] gasta تلفظ 0 رأی
20/03/2018 dizer [pt] dizer تلفظ 0 رأی
20/03/2018 pode [pt] pode تلفظ 0 رأی
20/03/2018 uso [pt] uso تلفظ 0 رأی
20/03/2018 sua [pt] sua تلفظ 0 رأی
20/03/2018 seu [pt] seu تلفظ 0 رأی