دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/04/2009 военный [ru] военный تلفظ 0 رأی
04/04/2009 торговля [ru] торговля تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 обнажить [ru] обнажить تلفظ 0 رأی
04/04/2009 ливень [ru] ливень تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 президент [ru] президент تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 отрезок [ru] отрезок تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 повнимательнее [ru] повнимательнее تلفظ 0 رأی
04/04/2009 обеих [ru] обеих تلفظ 0 رأی
04/04/2009 поза [ru] поза تلفظ 0 رأی
04/04/2009 война [ru] война تلفظ -1 رأی
04/04/2009 покупать [ru] покупать تلفظ 0 رأی
04/04/2009 гибель [ru] гибель تلفظ 0 رأی
04/04/2009 угроза [ru] угроза تلفظ 0 رأی
04/04/2009 радиоприёмник [ru] радиоприёмник تلفظ 0 رأی
04/04/2009 дочь [ru] дочь تلفظ 0 رأی
04/04/2009 качаться [ru] качаться تلفظ 0 رأی
04/04/2009 прогноз [ru] прогноз تلفظ 0 رأی
04/04/2009 участь [ru] участь تلفظ 0 رأی
04/04/2009 школьники [ru] школьники تلفظ 0 رأی
04/04/2009 суметь [ru] суметь تلفظ 0 رأی
04/04/2009 оборот [ru] оборот تلفظ 0 رأی
04/04/2009 девица [ru] девица تلفظ 0 رأی
04/04/2009 возненавидеть [ru] возненавидеть تلفظ 0 رأی
04/04/2009 безлюдный [ru] безлюдный تلفظ 0 رأی
04/04/2009 тщетно [ru] тщетно تلفظ 0 رأی
04/04/2009 южный [ru] южный تلفظ 0 رأی
04/04/2009 зеркало [ru] зеркало تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 лететь [ru] лететь تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 осваивать [ru] осваивать تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 бесконечное [ru] бесконечное تلفظ 0 رأی