دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/04/2009 завещание [ru] завещание تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 архив [ru] архив تلفظ 0 رأی
04/04/2009 юридически [ru] юридически تلفظ 0 رأی
04/04/2009 зацепка [ru] зацепка تلفظ 0 رأی
04/04/2009 безусловно [ru] безусловно تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 прецедент [ru] прецедент تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 имущество [ru] имущество تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 рассудок [ru] рассудок تلفظ 0 رأی
04/04/2009 составить [ru] составить تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 криво [ru] криво تلفظ 0 رأی
04/04/2009 толком [ru] толком تلفظ 0 رأی
04/04/2009 связаться [ru] связаться تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 обман [ru] обман تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 оптический [ru] оптический تلفظ 0 رأی
04/04/2009 ошибочно [ru] ошибочно تلفظ 0 رأی
04/04/2009 соглашаться [ru] соглашаться تلفظ 0 رأی
04/04/2009 ландшафт [ru] ландшафт تلفظ -1 رأی
04/04/2009 шорох [ru] шорох تلفظ 0 رأی
04/04/2009 красота [ru] красота تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 манера [ru] манера تلفظ 0 رأی
04/04/2009 колорит [ru] колорит تلفظ 0 رأی
04/04/2009 тематика [ru] тематика تلفظ 0 رأی
04/04/2009 ошеломляющее [ru] ошеломляющее تلفظ 0 رأی
04/04/2009 символизм [ru] символизм تلفظ 0 رأی
04/04/2009 зритель [ru] зритель تلفظ -1 رأی
04/04/2009 цвет [ru] цвет تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 Альберт [ru] Альберт تلفظ 0 رأی
04/04/2009 фамилия [ru] фамилия تلفظ 0 رأی
04/04/2009 триумф [ru] триумф تلفظ 0 رأی
04/04/2009 наниматель [ru] наниматель تلفظ 0 رأی