دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/04/2009 надето [ru] надето تلفظ 0 رأی
04/04/2009 сняв [ru] сняв تلفظ 0 رأی
04/04/2009 ознакомиться [ru] ознакомиться تلفظ 0 رأی
04/04/2009 убежден [ru] убежден تلفظ 0 رأی
04/04/2009 превосходящий [ru] превосходящий تلفظ 0 رأی
04/04/2009 начнем [ru] начнем تلفظ 0 رأی
04/04/2009 подумаю [ru] подумаю تلفظ -1 رأی
04/04/2009 пиши [ru] пиши تلفظ 0 رأی
04/04/2009 сокровищница [ru] сокровищница تلفظ 0 رأی
04/04/2009 арест [ru] арест تلفظ 0 رأی
04/04/2009 беспокойно [ru] беспокойно تلفظ 0 رأی
04/04/2009 мучительно [ru] мучительно تلفظ 0 رأی
04/04/2009 неспособен [ru] неспособен تلفظ 0 رأی
04/04/2009 сознание [ru] сознание تلفظ 0 رأی
04/04/2009 лениво [ru] лениво تلفظ 0 رأی
04/04/2009 знаменитость [ru] знаменитость تلفظ 0 رأی
04/04/2009 возиться [ru] возиться تلفظ 0 رأی
04/04/2009 спокоен [ru] спокоен تلفظ 0 رأی
04/04/2009 попадаться [ru] попадаться تلفظ 0 رأی
04/04/2009 воскрес [ru] воскрес تلفظ 0 رأی
04/04/2009 заняться [ru] заняться تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 изложение [ru] изложение تلفظ 0 رأی
04/04/2009 диплом [ru] диплом تلفظ 0 رأی
04/04/2009 пожить [ru] пожить تلفظ 0 رأی
04/04/2009 похожий [ru] похожий تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 грезить [ru] грезить تلفظ 0 رأی
04/04/2009 теплота [ru] теплота تلفظ 0 رأی
04/04/2009 осока [ru] осока تلفظ 0 رأی
04/04/2009 уладиться [ru] уладиться تلفظ 0 رأی
04/04/2009 начисто [ru] начисто تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ