دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/04/2009 памятью [ru] памятью تلفظ 0 رأی
09/04/2009 уязвлен [ru] уязвлен تلفظ 0 رأی
06/04/2009 наследственной [ru] наследственной تلفظ 0 رأی
06/04/2009 звёздную [ru] звёздную تلفظ 0 رأی
06/04/2009 андроида [ru] андроида تلفظ 0 رأی
06/04/2009 крылся [ru] крылся تلفظ 0 رأی
06/04/2009 восхищался [ru] восхищался تلفظ 0 رأی
06/04/2009 шелухи [ru] шелухи تلفظ -1 رأی
06/04/2009 матрасе [ru] матрасе تلفظ 0 رأی
06/04/2009 надёжное [ru] надёжное تلفظ 0 رأی
06/04/2009 заметной [ru] заметной تلفظ 0 رأی
06/04/2009 разрастется [ru] разрастется تلفظ 0 رأی
06/04/2009 используемых [ru] используемых تلفظ 0 رأی
06/04/2009 поставят [ru] поставят تلفظ 0 رأی
06/04/2009 неординарных [ru] неординарных تلفظ 0 رأی
06/04/2009 десятилетий [ru] десятилетий تلفظ 0 رأی
06/04/2009 родителей [ru] родителей تلفظ 0 رأی
06/04/2009 закрепленными [ru] закрепленными تلفظ 0 رأی
05/04/2009 обработав [ru] обработав تلفظ 0 رأی
05/04/2009 иную [ru] иную تلفظ 0 رأی
05/04/2009 ь [ru] ь تلفظ 0 رأی
05/04/2009 чудесной [ru] чудесной تلفظ 0 رأی
05/04/2009 допускающей [ru] допускающей تلفظ 0 رأی
05/04/2009 постигнут [ru] постигнут تلفظ 0 رأی
05/04/2009 электронике [ru] электронике تلفظ 0 رأی
05/04/2009 богами [ru] богами تلفظ 0 رأی
05/04/2009 поискам [ru] поискам تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/04/2009 приступит [ru] приступит تلفظ 0 رأی
05/04/2009 информацией [ru] информацией تلفظ 0 رأی
05/04/2009 полученной [ru] полученной تلفظ 0 رأی