دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/04/2009 широкий [ru] широкий تلفظ 0 رأی
04/04/2009 подполье [ru] подполье تلفظ 0 رأی
04/04/2009 взвешивать [ru] взвешивать تلفظ 0 رأی
04/04/2009 наличие [ru] наличие تلفظ 0 رأی
04/04/2009 таланты [ru] таланты تلفظ 0 رأی
04/04/2009 услышанное [ru] услышанное تلفظ 0 رأی
04/04/2009 врожденный [ru] врожденный تلفظ 0 رأی
04/04/2009 бессмертие [ru] бессмертие تلفظ 0 رأی
03/04/2009 надёжнее [ru] надёжнее تلفظ 0 رأی
03/04/2009 кукурузной [ru] кукурузной تلفظ 0 رأی
03/04/2009 почерпнутой [ru] почерпнутой تلفظ 0 رأی
03/04/2009 почерпнет [ru] почерпнет تلفظ 0 رأی
03/04/2009 встречающаяся [ru] встречающаяся تلفظ 0 رأی
03/04/2009 ответственной [ru] ответственной تلفظ 0 رأی
03/04/2009 остроты [ru] остроты تلفظ 0 رأی
03/04/2009 подвело [ru] подвело تلفظ 0 رأی
03/04/2009 доверяете [ru] доверяете تلفظ 0 رأی
03/04/2009 равнозначна [ru] равнозначна تلفظ 0 رأی
03/04/2009 ставку [ru] ставку تلفظ 0 رأی
03/04/2009 верную [ru] верную تلفظ 0 رأی
03/04/2009 возмутило [ru] возмутило تلفظ 0 رأی
03/04/2009 выполняла [ru] выполняла تلفظ 0 رأی
03/04/2009 ранящее [ru] ранящее تلفظ 0 رأی