دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/04/2009 покончить [ru] покончить تلفظ 0 رأی
04/04/2009 эгоизм [ru] эгоизм تلفظ 0 رأی
04/04/2009 противоположность [ru] противоположность تلفظ 0 رأی
04/04/2009 талант [ru] талант تلفظ 0 رأی
04/04/2009 неудачно [ru] неудачно تلفظ 0 رأی
04/04/2009 удасться [ru] удасться تلفظ 0 رأی
04/04/2009 замысел [ru] замысел تلفظ 0 رأی
04/04/2009 феодализм [ru] феодализм تلفظ -1 رأی
04/04/2009 туговато [ru] туговато تلفظ 0 رأی
04/04/2009 джин [ru] джин تلفظ 0 رأی
04/04/2009 заговорщически [ru] заговорщически تلفظ 0 رأی
04/04/2009 новоселье [ru] новоселье تلفظ 0 رأی
04/04/2009 срубить [ru] срубить تلفظ 0 رأی
04/04/2009 стройные [ru] стройные تلفظ 0 رأی
04/04/2009 неоспоримое [ru] неоспоримое تلفظ 0 رأی
04/04/2009 успехи [ru] успехи تلفظ -1 رأی
04/04/2009 приспосабливаться [ru] приспосабливаться تلفظ 0 رأی
04/04/2009 превосходство [ru] превосходство تلفظ 0 رأی
04/04/2009 лучник [ru] лучник تلفظ 0 رأی
04/04/2009 изобретатель [ru] изобретатель تلفظ 0 رأی
04/04/2009 лестница [ru] лестница تلفظ 0 رأی
04/04/2009 нередко [ru] нередко تلفظ 0 رأی
04/04/2009 горечь [ru] горечь تلفظ 0 رأی
04/04/2009 происходящее [ru] происходящее تلفظ 0 رأی
04/04/2009 андроид [ru] андроид تلفظ 0 رأی
04/04/2009 основы [ru] основы تلفظ 0 رأی
04/04/2009 становление [ru] становление تلفظ 0 رأی
04/04/2009 возложить [ru] возложить تلفظ 0 رأی
04/04/2009 повседневно [ru] повседневно تلفظ 0 رأی
04/04/2009 размах [ru] размах تلفظ 0 رأی