دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/04/2009 суховато [ru] суховато تلفظ 0 رأی
04/04/2009 колчан [ru] колчан تلفظ 0 رأی
04/04/2009 персонаж [ru] персонаж تلفظ 0 رأی
04/04/2009 учинить [ru] учинить تلفظ 0 رأی
04/04/2009 обычный [ru] обычный تلفظ 0 رأی
04/04/2009 скольких [ru] скольких تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 недоразвитый [ru] недоразвитый تلفظ 0 رأی
04/04/2009 приготовления [ru] приготовления تلفظ 0 رأی
04/04/2009 безмятежно [ru] безмятежно تلفظ 0 رأی
04/04/2009 ответный [ru] ответный تلفظ 0 رأی
04/04/2009 кровля [ru] кровля تلفظ 0 رأی
04/04/2009 инцидент [ru] инцидент تلفظ 0 رأی
04/04/2009 незначительный [ru] незначительный تلفظ 0 رأی
04/04/2009 пасторально [ru] пасторально تلفظ 0 رأی
04/04/2009 обрабатывать [ru] обрабатывать تلفظ 0 رأی
04/04/2009 частности [ru] частности تلفظ 0 رأی
04/04/2009 воспитатель [ru] воспитатель تلفظ 0 رأی
04/04/2009 устроиться [ru] устроиться تلفظ 0 رأی
04/04/2009 ничья [ru] ничья تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 фабрика [ru] фабрика تلفظ 0 رأی
04/04/2009 приглядеться [ru] приглядеться تلفظ 0 رأی
04/04/2009 кукуруза [ru] кукуруза تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 невинно [ru] невинно تلفظ 0 رأی
04/04/2009 независимость [ru] независимость تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 твердость [ru] твердость تلفظ 0 رأی
04/04/2009 освоение [ru] освоение تلفظ 0 رأی
04/04/2009 сыновья [ru] сыновья تلفظ 0 رأی
04/04/2009 экспериментировать [ru] экспериментировать تلفظ 0 رأی
04/04/2009 конкурировать [ru] конкурировать تلفظ 0 رأی
04/04/2009 рынок [ru] рынок تلفظ 0 رأی