دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/05/2009 следили [ru] следили تلفظ 0 رأی
11/05/2009 шпиона [ru] шпиона تلفظ 0 رأی
11/05/2009 механического [ru] механического تلفظ 0 رأی
11/05/2009 прикрепляли [ru] прикрепляли تلفظ 0 رأی
11/05/2009 выпускали [ru] выпускали تلفظ 0 رأی
11/05/2009 создавали [ru] создавали تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/05/2009 принимая [ru] принимая تلفظ 0 رأی
11/05/2009 ошибался [ru] ошибался تلفظ 0 رأی
11/05/2009 нормальным [ru] нормальным تلفظ 0 رأی
11/05/2009 крылась [ru] крылась تلفظ 0 رأی
11/05/2009 искусственных [ru] искусственных تلفظ 0 رأی
11/05/2009 подозревая [ru] подозревая تلفظ 0 رأی
11/05/2009 сколькими [ru] сколькими تلفظ 0 رأی
11/05/2009 выполняя [ru] выполняя تلفظ 0 رأی
11/05/2009 похожих [ru] похожих تلفظ 0 رأی
11/05/2009 искусная [ru] искусная تلفظ 0 رأی
11/05/2009 глупой [ru] глупой تلفظ 0 رأی
11/05/2009 умную [ru] умную تلفظ 0 رأی
11/05/2009 андроидов [ru] андроидов تلفظ 0 رأی
11/05/2009 наделив [ru] наделив تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/05/2009 искусственного [ru] искусственного تلفظ 0 رأی
09/05/2009 дорос [ru] дорос تلفظ 0 رأی
09/05/2009 владели [ru] владели تلفظ 0 رأی
09/05/2009 техники [ru] техники تلفظ 0 رأی
09/05/2009 химических [ru] химических تلفظ 0 رأی
09/05/2009 горстки [ru] горстки تلفظ 0 رأی
09/05/2009 созданным [ru] созданным تلفظ 0 رأی
09/05/2009 андроидом [ru] андроидом تلفظ 0 رأی
09/05/2009 высится [ru] высится تلفظ 0 رأی
09/05/2009 андроиды [ru] андроиды تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ