دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/11/2012 wireless [en] wireless تلفظ 0 رأی
05/11/2012 chafed [en] chafed تلفظ 0 رأی
05/11/2012 frustrate [en] frustrate تلفظ 1 رأی
03/11/2012 tapioca [en] tapioca تلفظ 0 رأی
03/11/2012 consummate (adjective) [en] consummate (adjective) تلفظ 1 رأی
03/11/2012 consummate (verb) [en] consummate (verb) تلفظ 0 رأی
03/11/2012 tantrum [en] tantrum تلفظ 1 رأی
03/11/2012 crows [en] crows تلفظ 0 رأی
03/11/2012 ironing [en] ironing تلفظ 0 رأی
03/11/2012 Bag Enderby [en] Bag Enderby تلفظ 0 رأی
03/11/2012 somersby [en] somersby تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2012 Horncastle [en] Horncastle تلفظ 0 رأی
03/11/2012 alliterate [en] alliterate تلفظ 0 رأی
03/11/2012 sleeping [en] sleeping تلفظ 0 رأی
03/11/2012 sense [en] sense تلفظ 1 رأی
03/11/2012 please [en] please تلفظ 0 رأی
03/11/2012 Paul [en] Paul تلفظ 1 رأی
03/11/2012 tear [en] tear تلفظ 1 رأی
03/11/2012 altercation [en] altercation تلفظ 2 رأی
03/11/2012 reason [en] reason تلفظ 0 رأی
03/11/2012 baffle [en] baffle تلفظ 0 رأی
03/11/2012 vial [en] vial تلفظ 1 رأی
03/11/2012 Loo [en] Loo تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
03/11/2012 turn [en] turn تلفظ 2 رأی
03/11/2012 compost [en] compost تلفظ 0 رأی
03/11/2012 can't [en] can't تلفظ 0 رأی
03/11/2012 awkward [en] awkward تلفظ 2 رأی
03/11/2012 obnoxious [en] obnoxious تلفظ -1 رأی
03/11/2012 thrifty [en] thrifty تلفظ 0 رأی
03/11/2012 thrift [en] thrift تلفظ 0 رأی