دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/05/2009 acecho [es] acecho تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/05/2009 achaparrado [es] achaparrado تلفظ 0 رأی
31/05/2009 achacable [es] achacable تلفظ 0 رأی
31/05/2009 agarrotarse [es] agarrotarse تلفظ 0 رأی
31/05/2009 agotado [es] agotado تلفظ 0 رأی
31/05/2009 aplazamiento [es] aplazamiento تلفظ 0 رأی
31/05/2009 cogotazo [es] cogotazo تلفظ 0 رأی
31/05/2009 agazaparse [es] agazaparse تلفظ 0 رأی
31/05/2009 agobiante [es] agobiante تلفظ 0 رأی
31/05/2009 burgomaestre [es] burgomaestre تلفظ 0 رأی
31/05/2009 apesadumbrar [es] apesadumbrar تلفظ 0 رأی
31/05/2009 abrigarse [es] abrigarse تلفظ 0 رأی
31/05/2009 bamboleo [es] bamboleo تلفظ 0 رأی
31/05/2009 apenar [es] apenar تلفظ 0 رأی
31/05/2009 burocrático [es] burocrático تلفظ 0 رأی
31/05/2009 barranca [es] barranca تلفظ 0 رأی
31/05/2009 barrabasada [es] barrabasada تلفظ 0 رأی
31/05/2009 bloquear [es] bloquear تلفظ 1 رأی
23/05/2009 cien [es] cien تلفظ -1 رأی
21/05/2009 castigo [es] castigo تلفظ -1 رأی
21/05/2009 inmediata [es] inmediata تلفظ 0 رأی
21/05/2009 hechos [es] hechos تلفظ 0 رأی
21/05/2009 evidente [es] evidente تلفظ 2 رأی
21/05/2009 detenidos [es] detenidos تلفظ 0 رأی
21/05/2009 liberados [es] liberados تلفظ 0 رأی
21/05/2009 decretaba [es] decretaba تلفظ 0 رأی
21/05/2009 sentados [es] sentados تلفظ 0 رأی
21/05/2009 fiscal [es] fiscal تلفظ 0 رأی
21/05/2009 imputaba [es] imputaba تلفظ 0 رأی
21/05/2009 cargos [es] cargos تلفظ 0 رأی