دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/10/2009 caballito de mar [es] caballito de mar تلفظ 0 رأی
16/10/2009 sostiene [es] sostiene تلفظ 0 رأی
16/10/2009 hipocampo [es] hipocampo تلفظ 0 رأی
16/10/2009 verticalmente [es] verticalmente تلفظ 0 رأی
16/10/2009 ondulados [es] ondulados تلفظ 0 رأی
16/10/2009 distribuido [es] distribuido تلفظ 0 رأی
16/10/2009 ondulamientos [es] ondulamientos تلفظ 0 رأی
16/10/2009 artrópodo [es] artrópodo تلفظ 0 رأی
16/10/2009 hiere [es] hiere تلفظ 0 رأی
16/10/2009 vuelve [es] vuelve تلفظ -1 رأی
16/10/2009 lentos [es] lentos تلفظ 0 رأی
16/10/2009 sintiéndose [es] sintiéndose تلفظ 0 رأی
16/10/2009 perlas [es] perlas تلفظ 0 رأی
16/10/2009 molestado [es] molestado تلفظ 0 رأی
31/05/2009 monje [es] monje تلفظ 0 رأی
31/05/2009 gravedad [es] gravedad تلفظ -1 رأی
31/05/2009 atrevido [es] atrevido تلفظ 0 رأی
31/05/2009 desenvuelto [es] desenvuelto تلفظ 0 رأی
31/05/2009 sospechar [es] sospechar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/05/2009 difunto [es] difunto تلفظ 0 رأی
31/05/2009 diablura [es] diablura تلفظ 0 رأی
31/05/2009 prodigiosamente [es] prodigiosamente تلفظ 0 رأی
31/05/2009 agilidad [es] agilidad تلفظ 0 رأی
31/05/2009 notabilísimo [es] notabilísimo تلفظ 0 رأی
31/05/2009 referirse [es] referirse تلفظ 0 رأی
31/05/2009 timidez [es] timidez تلفظ 0 رأی
31/05/2009 fingido [es] fingido تلفظ 0 رأی
31/05/2009 Fernando de Santiago [es] Fernando de Santiago تلفظ 0 رأی
31/05/2009 fruición [es] fruición تلفظ 0 رأی
31/05/2009 prójimo [es] prójimo تلفظ 0 رأی