دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/10/2009 posee [es] posee تلفظ 0 رأی
16/10/2009 Oftalmología [es] Oftalmología تلفظ 0 رأی
16/10/2009 extinguirse [es] extinguirse تلفظ 0 رأی
16/10/2009 instalan [es] instalan تلفظ 0 رأی
16/10/2009 orilla [es] orilla تلفظ 3 رأی
16/10/2009 guacamayo de Spix [es] guacamayo de Spix تلفظ 0 رأی
16/10/2009 denomina [es] denomina تلفظ 0 رأی
16/10/2009 estuviera [es] estuviera تلفظ 0 رأی
16/10/2009 nutria marina [es] nutria marina تلفظ 0 رأی
16/10/2009 búhos [es] búhos تلفظ 0 رأی
16/10/2009 definitiva [es] definitiva تلفظ 0 رأی
16/10/2009 encorvado [es] encorvado تلفظ 0 رأی
16/10/2009 absorbe [es] absorbe تلفظ 0 رأی
16/10/2009 depredador [es] depredador تلفظ 0 رأی
16/10/2009 néctar [es] néctar تلفظ 0 رأی
16/10/2009 colibrí [es] colibrí تلفظ 0 رأی
16/10/2009 fijo [es] fijo تلفظ 0 رأی
16/10/2009 palmípeda [es] palmípeda تلفظ 0 رأی
16/10/2009 trompa [es] trompa تلفظ 0 رأی
16/10/2009 loro [es] loro تلفظ 1 رأی
16/10/2009 guacamayos [es] guacamayos تلفظ 0 رأی
16/10/2009 flamencos [es] flamencos تلفظ 0 رأی
16/10/2009 exportan [es] exportan تلفظ 0 رأی
16/10/2009 hábitat [es] hábitat تلفظ 0 رأی
16/10/2009 anidan [es] anidan تلفظ 0 رأی
16/10/2009 epicontinentales [es] epicontinentales تلفظ 0 رأی
16/10/2009 echarán [es] echarán تلفظ 0 رأی
16/10/2009 filtrar [es] filtrar تلفظ 0 رأی
16/10/2009 carnívora [es] carnívora تلفظ 0 رأی
16/10/2009 aprovecha [es] aprovecha تلفظ 0 رأی