دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/01/2012 Jane Doe [en] Jane Doe تلفظ 0 رأی
28/01/2012 antacid [en] antacid تلفظ 0 رأی
28/01/2012 verified [en] verified تلفظ 0 رأی
28/01/2012 motherese [en] motherese تلفظ 0 رأی
28/01/2012 World trade organization [en] World trade organization تلفظ 1 رأی
28/01/2012 supplicant [en] supplicant تلفظ 0 رأی
28/01/2012 press ahead [en] press ahead تلفظ 1 رأی
28/01/2012 unwary [en] unwary تلفظ 0 رأی
28/01/2012 scantily [en] scantily تلفظ 0 رأی
28/01/2012 undercover [en] undercover تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
28/01/2012 stylize [en] stylize تلفظ 0 رأی
28/01/2012 Queenie [en] Queenie تلفظ 0 رأی
28/01/2012 Bill Wambsganss [en] Bill Wambsganss تلفظ 0 رأی
28/01/2012 dispersity [en] dispersity تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/01/2012 Gilgamesh [en] Gilgamesh تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
28/01/2012 bulbaceous [en] bulbaceous تلفظ 0 رأی