دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/04/2017 Papa [fr] Papa تلفظ 0 رأی
21/02/2012 tôt ou tard [fr] tôt ou tard تلفظ 1 رأی
21/02/2012 dur [fr] dur تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
21/02/2012 vidéo [fr] vidéo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/02/2012 Les enfants [fr] Les enfants تلفظ 0 رأی
21/02/2012 jusqu'aux [fr] jusqu'aux تلفظ 0 رأی
21/02/2012 la Suède [fr] la Suède تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/02/2012 frimeuse [fr] frimeuse تلفظ 0 رأی
18/02/2012 continuum [fr] continuum تلفظ 0 رأی
18/02/2012 s'amuse-t-il [fr] s'amuse-t-il تلفظ 0 رأی
18/02/2012 en aucun cas [fr] en aucun cas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/02/2012 l'école [fr] l'école تلفظ 0 رأی
17/02/2012 école [fr] école تلفظ 0 رأی
17/02/2012 ennuyeux [fr] ennuyeux تلفظ 3 رأی
17/02/2012 est-ce que [fr] est-ce que تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/02/2012 Fait [fr] Fait تلفظ 3 رأی
17/02/2012 Un bon vin blanc [fr] Un bon vin blanc تلفظ -2 رأی
17/02/2012 brun [fr] brun تلفظ 0 رأی
17/02/2012 bidule [fr] bidule تلفظ 0 رأی
17/02/2012 Sarkozy [fr] Sarkozy تلفظ 0 رأی