دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/11/2008 Roubaix [fr] Roubaix تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 paris-roubaix [fr] paris-roubaix تلفظ 0 رأی
03/11/2008 Tour de France [fr] Tour de France تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 connard [fr] connard تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 paisiblement [fr] paisiblement تلفظ 0 رأی
03/11/2008 fier [fr] fier تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 enseigne [fr] enseigne تلفظ 0 رأی
03/11/2008 polysémie [fr] polysémie تلفظ 0 رأی
03/11/2008 poignée [fr] poignée تلفظ 0 رأی
03/11/2008 Chabot [fr] Chabot تلفظ 0 رأی
03/11/2008 Pinot meunier [fr] Pinot meunier تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 montagne [fr] montagne تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 étudiante [fr] étudiante تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 professeur [fr] professeur تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 juin [fr] juin تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 gauche [fr] gauche تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 dîne [fr] dîne تلفظ 0 رأی
03/11/2008 Beaune [fr] Beaune تلفظ 0 رأی
03/11/2008 Desnos [fr] Desnos تلفظ 0 رأی
03/11/2008 Appert [fr] Appert تلفظ 0 رأی
03/11/2008 facile [fr] facile تلفظ 1 رأی
03/11/2008 ce matin [fr] ce matin تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 Eto'o [fr] Eto'o تلفظ 0 رأی
03/11/2008 cliché [fr] cliché تلفظ 2 رأی
03/11/2008 deviens [fr] deviens تلفظ -1 رأی
03/11/2008 Poincaré [fr] Poincaré تلفظ 0 رأی
03/11/2008 élèves [fr] élèves تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 dernier [fr] dernier تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 Boucheron [fr] Boucheron تلفظ 0 رأی
03/11/2008 bouteille [fr] bouteille تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ